Architectural design services

Зарегиструйтесь

Поделиться:
Страна: Румыния
Язык: EN RO
Заказчик: Banca Națională a României
Номер: 7050392
Дата публикации: 13-01-2018
Начальная цена контракта: 13 211 986 (RUB)
Оригинальная сумма: 895 000 (RON)

Источник: TED
Окончание подачи заявок через: 23 дней
Описание на оригинальном языке
Тэги: Architectural design services

Описание

 1. Section I. Contracting authority
  1. Name, addresses and contact point(s)
   Banca Națională a României
   Str. Lipscani nr. 25
   Bucureşti
   030051
   Romania
   Contact point(s): 030051
   Telephone: +40 311323251
   E-mail: Silvia.Ciurea@bnro.ro
   Fax: +40 213110162
   Internet address(es):
   Address of the buyer profile: www.e-licitatie.ro
   Further information can be obtained from:
   Further information can be obtained from: The above mentioned contact point(s)
   Specifications and additional documents (including documents for competitive dialogue and a dynamic purchasing system) can be obtained from:
   Specifications and additional documents (including documents for competitive dialogue and a dynamic purchasing system) can be obtained from: The above mentioned contact point(s)
   Tenders or requests to participate must be sent to:
   Tenders or requests to participate must be sent to: The above mentioned contact point(s)
  2. Type of the contracting authority

  3. Main activity
   Other: Politică monetară
  4. Contract award on behalf of other contracting authorities
   The contracting authority is purchasing on behalf of other contracting authorities: no
 2. Section II. Object of the contract
  1. Description
   1. Title attributed to the contract by the contracting authority

    Consolidare, modernizare și restaurare sediu BNR Agenția Brașov (proiectare, autorizare, avize)

   2. Type of contract and location of works, place of delivery or of performance
    Services
    Main site or location of works, place of delivery or of performance:

    Agentia Brasov situata in localitatea Brasov, Piata Sfatului nr .26, judeul Brasov.

   3. Information about a public contract, a framework agreement or a dynamic purchasing system (DPS)
    The notice involves a public contract
   4. Information on framework agreement
   5. Short description of the contract or purchase(s)

    Servicii de specialitate in vederea realizarii proiectului de consolidare, modernizare si restaurare a imobilului BNR Agentia Brasov situat in loc. Brasov, Piata Sfatului nr .26, judetul Brasov si inscris in lista monumentelor istorice (proiectare, autorizare, avize).

   6. Common procurement vocabulary (CPV):
    71220000
   7. Information about Government Procurement Agreement (GPA):
    The contract is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): no
   8. Lots:
    This contract is divided into lots: no
   9. Information about variants:
    Variants will be accepted: no
  2. Quantity or scope of the contract:
   1. Total quantity or scope:

    Conform Temei de proiectare (caietului de sarcini).

    Estimated value excluding VAT
    895 000.00 RON
   2. Information about options:
    Options: no
   3. Information about renewals:
  3. Duration of the contract or time limit for completion
   in months: 36 (from the award of the contract)
 3. Section III. Legal, economic, financial and technical information
  1. Conditions relating to the contract
   1. Deposits and guarantees required

    În cuantum de 8 950 RON.

    Valabilitate: 120 de zile de la termenul limita de primire a ofertelor.

    Echivalenta Leu/alta valuta se va face la cursul BNR de la data publicarii anuntului de participare.

    Garantia se constituie prin virament bancar în contul RO64NBORROBP000000XXXXXX, deschis la BNR Centrala, sau instrument de garantare emis în conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari. Instrumentul de garantare trebuie sa cuprinda obligatoriu prevederile art. 36 alin. 1, 2, 3, 4, 5 si art. 37 alin. 1) din Hotarârea nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea 98/2016 privind achizitiile publice.

    Dovada constituirii garantiei de participare se va depune scanata in SEAP, pana la data si ora limita stabilita pentru depunerea ofertelor. Garantia de buna executie este de 5 % din valoarea contractata, fara TVA, pentru serviciile ce se vor efectua.

    Garantia de buna executie se constituie conform legislatiei in vigoare, fiind aplicabile prevederile art. 39 si art. 40 din normele metodologice de aplicare a Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 395/2016.

   2. Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them

    Fonduri proprii.

   3. Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded

    1) Asociere conform art. 53 din Legea privind achizitiile publice nr. 98/2016;

    2) Asociere conform art. 66 din Legea privind achizitiile sectoriale nr. 99/2016;

    3) Asociere conform art. 39 din Legea privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii nr. 100/2016.

   4. Other particular conditions
    The performance of the contract is subject to particular conditions: no
  2. Conditions for participation
   1. Personal situation of economic operators, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
    Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met:

    Prezentare DUAE conform art. 193 din Legea 98/2016.

    Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la art. 60, 164, 165 si 167 din Legea nr. 98/2016.

    Documentele justificative/suport care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, de operatorul economic clasat pe primul loc, conform prevederilor art. 196 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, dupa cum urmeaza:

    — certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentarii,

    — cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv,

    — dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice,

    — alte documente edificatoare, dupa caz.

    Se vor depune de catre operatorii economici, odata cu DUAE, daca este cazul, urmatoarele documente: angajamentul ferm al tertului sustinator din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia, a acordului de subcontractare si/sau a acordului de asociere, dupa caz.

    Nedepunerea acestora odata cu DUAE, constituie temei pentru solicitarea de clarificari pentru eventualele inadvertente de forma ale informatiilor cuprinse in sectiunile DUAE, atat ale ofertantului/candidatului, cat si ale subcontractantului/tertului sustinator, acest lucru fiind necesar pentru a asigura desfasurarea corespunzatoare a procedurii de atribuire.

    Persoanele cu functii de decizie din cadrul autoritatii contractante:

    — Guvernator – Mugur Constantin Isarescu,

    — Prim-Viceguvernator – Florin Georgescu,

    — Viceguvernator – Liviu Voinea,

    — Viceguvernator – Eugen Nicolaescu,

    — Membru – Daniel Daianu,

    — Membru – Marin Dinu,

    — Membru – Gheorghe Gherghina,

    — Membru – Agnes Nagy,

    — Membru – Virgiliu Jorj Stoenescu.

    Conducerea Directiei Achizitii:

    — Bogdan Cazacu – Director,

    — Petre Augustin Dutu – Director adjunct.

    Conducerea Directiei Buget si Analiza Financiara:

    — Ion Paduraru – Director.

    — Gabriela Latea – Director adjunct.

    Conducerea Directiei Contabilitate:

    — Iulia Stanciu – Director,

    — Daniela Costina Ilie – Director adjunct.

    Conducerea Directiei Juridice:

    — Alexandru Nicolae Paunescu – Director,

    — Cristian Ovidiu Serbanescu – sef Serviciu.

    Conducerea Directiei Patrimoniu si Investitii:

    — Alexandru Dan Darabont – Director,

    — Mihai Tataru – Director adjunct.

    Conducerea Directiei Protectia Valorilor:

    — Traian Pometcu — Director,

    — Dumitru Iordan — Director adjunct.

    Conducerea Agentiei Brasov a BNR:

    — Dana Lucia Faur — Director.

    Lista persoanelor cu functie de decizie din cadrul Autoritatii contractante se regaseste pe site-ul Bancii Nationale a României http://www.bnr.ro.

    Certificat constatator persoana juridica/fizica emis de Oficiul Registrului Comertului.

    Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent sau corespondent similar în Codul CAEN din documentele emise de Oficiul National al Registrului Comertului.

    Completare DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente;

    Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificat constatator persoana juridica/fizica emis de ONRC sau în cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise în tara de rezidenta, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, de operatorul economic clasat pe primul loc, conform prevederilor art. 196 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.

    Atestare tehnico-profesionala:

    Operatorul economic sau subcontractantul declarat trebuie sa detina autorizatie emisa de Centrul National pentru Securitate la Incendiu si Protectie Civila pentru efectuarea lucrarilor de proiectare a:

    — Sistemelor si instalatiilor de limitare si stingere a incendiilor,

    — Sistemelor si instalatiilor de semnalizare, alarmare si alertare în caz de incendiu,

    — Sistemelor si instalatiilor de ventilare pentru evacuarea fumului si gazelor fierbinti cu exceptia celor de tip natural organizat.

    Operatorul economic sau subcontractantul declarat trebuie sa detina atestat de la Ministerul Culturii si Cultelor pentru persoanele responsabile pentru îndeplinirea contractului de servicii, tinând cont ca „interventiile asupra monumentelor istorice, asa cum sunt definite în Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicata, cu modificarile ulterioare, indiferent de regimul lor juridic, vor fi efectuate numai de specialisti, experti si verificatori tehnici atestati, înscrisi în registrele speciale, în conformitate cu prevederile legale în vigoare’’;

    Operatorul economic sau subcontractantul declarat trebuie sa detina Atestat A.N.R.E, de tip Bp — proiectare de instalatii electrice exterioare/interioare pentru incinte/constructii civile si industriale, bransamente aeriene si subterane, la tensiunea nominala de 0,4 kV.

    Operatorul economic sau subcontractantul declarat trebuie sa detina licenta de functionare emisa de Inspectoratul General al Politei Romane pentru efectuarea activitatilor de proiectare sisteme de alarmare împotriva efractiei.

    Completare DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informa?iile aferente;

    Autorizarea este necesara pentru respectarea legislatiei din domeniul specific in ceea ce priveste activitatea operatorilor economici care efectueaza proiectare in domeniul apararii impotriva incendiilor,conform prevederilor Legii nr. 307/2006, art. 51(1) si art. 51(2), Metodologiei din 6.4.2010 aprobata prin Ordinul MAI nr. 87/2010- art 1(2), Ordinul nr.112 /2014 pentru Modificarea si completarea Metodologiei de autorizare a persoanelor care efectueaza lucrari in domeniul apararii impotriva incendiilor, art. 1.

    Atestarea este necesara pentru respectarea legislatiei din domeniul specific in ceea ce priveste activitatea persoanelor care efectueaza proiectare la imobile monumente istorice,conform prevederilor Legii nr 422/2001, privind protejarea monumentelor istorice, art. 24 (4), intrucat imobilul se afla pe Lista Monumentelor la poz.BV-II-m-B-20906.

    Elaborarea expertizelor tehnice a proiectelor de consolidare, restaurare, verificarea tehnica a proiectelor si dirigentarea lucrarilor se efectueaza numai de experti si /sau specialisti atestati de catre Ministerul Culturii si Cultelor,cu respectarea exigentelor specific domeniului monumentelor istorice si a cerintelor privind calitatea lucrarilor in constructii.

    Atestatul este necesar pentru respectarea legislatiei din domeniul specific in ceea ce priveste activitatea operatorilor economici care proiecteaza, executa si verifica instala?iile electrice conform Regulamentului din 7.9.2016 aprobat prin Ordinul nr. 45/2016 al Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei, art. 1(1) si art. 8(1).

    Licentierea este necesara pentru respectarea legislatiei din domeniul specific in ceea ce priveste activitatea operatorilor economici ce efectueaza proiectare pentru sisteme de alarmare impotriva efractiei si/sau servicii privind sisteme de securizare, conform Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor bunurilor valorilor si protectia persoanelor aprobate prin H.G. nr. 301 din 11.4.2012, art. 74.

    Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE respectiv documentele privind atestarea tehnico profesionala sau în cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise în tara de rezidenta, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, de operatorul economic clasat pe primul loc, conform prevederilor art. 196 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.

   2. Economic and financial ability
    Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met:

    Asigurarea de risc profesional.

    Minimum level(s) of standards possibly required:

    Completare DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente;

    Ofertantul declarat câstigator va încheia/prezenta, în termen de 10 zile de la semnarea contractului, o polita de asigurare de raspundere civila profesionala, pentru o valoare de 2 000 000 RON cu valabilitate pe durata exercitarii atributiilor din contract.

    Documentele justificative care probeaza cele asumate in DUAE vor fi solicitate doar ofertantului declarat castigator.

   3. Technical capacity
    Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met:

    Informatii cu privire la partea/procentul de contract pe care subcontractantii declarati urmeaza sa le indeplineasca in cadrul contractului.

    Lista principalelor servicii similare prestate în ultimii 3 ani.

    Lista privind experienta similara referitoare si la proiectarea instalatiilor de stingere a incendiilor cu gaz tip NOVEC.

    Dovada implementarii sistemului de management al calitatii conform SR EN ISO 9001 sau echivalent, prin prezentarea unui certificat valabil emis de un organism de certificare acreditat sau alte probe/dovezi care confirma asigurarea unui nivel corespunzator al calitatii, în cadrul organizatiei ofertantului pentru activitatea principala ce face obiectul contractului în oricare din formele: original, copie legalizata sau copie lizibila conforma cu originalul, care sa demonstreze ca sunt respectate in cadrul organizatiei ofertantului standardele în ceea ce priveste sistemul de management al calitatii. Certificatul trebuie sa fie valabil la momentul prezentarii acestuia. In cazul asocierii cerinta va fi indeplinita individual de fiecare membru al asocierii pentru partea din contract pe care o realizeaza. Certificarea respectarii standardelor de asigurare a calitatii nu poate face obiectul sustinerii acordate de o alta persoana.

    Minimum level(s) of standards possibly required:

    Completare DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire, in functie de calitatea pe care o au de subcontractant, cu informatiile aferente, cu mentiunea ca asa cum prevede Notificarea ANAP nr. 256/2016, acordul de subcontractare se va depune odata cu DUAE.

    Documentele justificative/suport care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autorita?ii contractante, conform prevederilor art. 196 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.

    Completare DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente;

    Lista principalelor servicii similare prestate în ultimii 3 ani, continand valori,cantitati, perioade de livrare, beneficiari indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati.

    Ofertantul trebuie sa faca dovada ca a prestat în cadrul unuia sau mai multor contracte, servicii de natura celor prevazute în cadrul caietului de sarcini, în acord cu prevederile art. 179 lit. b) din Legea 98/2016 privind achizitiile publice.

    Ofertantul va face si dovada experientei similare referitoare la proiectarea instalatiilor de stingere a incendiilor cu gaz tip NOVEC.

    Dovada experientei similare se face prin prezentarea contractelor, sau partilor relevante din contracte, procese verbale de predare primire /procese verbale de receptie sau recomandari datate, ori a certificatului constatator, semnate si parafate de beneficiar.

    Documentele justificative/suport care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE pentru sustinerea experientei similare, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, conform prevederilor art. 196 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.

    Completare DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente;

    Documentele justificative/suport care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv dovada implementarii unui sistem de management al calitatii sau în cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise în tara de rezidenta, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autorita?ii contractante, de operatorul economic clasat pe primul loc, conform prevederilor art. 196 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.

    Referitor la asociere, avand in vedere Notificarea ANAP nr. 256/8.12.2016, ofertantii trebuie sa aiba in vedere ca odata cu depunerea DUAE trebuie sa prezinte acordul de asociere.

    Documentele justificative care probeaza cele asumate in angajamente/acorduri vor fi solicitate doar ofertantului declarat castigator.

   4. Information about reserved contracts
  3. Conditions specific to services contracts
   1. Information about a particular profession
    Execution of the service is reserved to a particular profession: no
   2. Staff responsible for the execution of the service
    Legal persons should indicate the names and professional qualifications of the staff responsible for the execution of the service: no
 4. Section IV. Procedure
  1. Type of procedure
   1. Type of procedure
    Open
   2. Limitations on the number of operators who will be invited to tender or to participate
   3. Reduction of the number of operators during the negotiation or dialogue
  2. Award criteria
   1. Award criteria
    Lowest price
   2. Information about electronic auction
    An electronic auction will be used: no
  3. Administrative information
   1. File reference number attributed by the contracting authority
   2. Previous publication(s) concerning the same contract
    Previous publication(s) concerning the same contract: no
   3. Conditions for obtaining specifications and additional documents or descriptive document
    Time limit for receipt of requests for documents or for accessing documents: 12.02.2018 16:00
    Payable documents: no
   4. Time limit for receipt of tenders or requests to participate
    14.02.2018 16:00
   5. Date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
   6. Language(s) in which tenders or requests to participate may be drawn up
    Romania
   7. Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
    in days: 120 (from the date stated for receipt of tender)
   8. Conditions for opening of tenders
    Date: 25.05.2018 18:00
    Place:

    In SEAP.

    Persons authorised to be present at the opening of tenders: yes
    Additional information about authorised persons and opening procedure:

    Comisia de evaluare.

 5. Section VI. Complementary information
  1. Information about recurrence
   This is a recurrent procurement: no
  2. Information about European Union funds
   The contract is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
  3. Additional information

   Modul în care se poate accesa DUAE în vederea completarii de catre operatorii economici interesati este https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter cu recomandarea de a fi analizat initial Ghidul de utilizare DUAE de catre operatori economici de la pagina http://anap.gov.ro/web/wp-content/uploads/2016/06/Ghid-utilizare-DUAE-operatori-economici-006.pdf.

   Referitor la clarificari:

   Solicitarile de clarificari cu privire la documentatia de atribuire se vor face numai în scris prin intermediul SEAP.

   Data limita de transmitere a raspunsului la clarificari: conform prevederilor art. 160 si 161 din Legea nr. 98/2016.

   Modul de departajare a ofertelor cu preturi egale si clasate pe primul loc se va face prin depunerea de noi oferte financiare cu noi pre?uri în SEAP.

   În cazul ofertantilor de alta nationalitate decât cea româna, documentele vor fi transmise în limba de origine, însotite de o traducere autorizata a acestora în limba româna.

   Se recomanda vizitarea amplasamentului înainte de depunerea ofertei si evaluarea pe propria raspundere si în concordanta cu normativele în vigoare a naturii serviciilor precizate în tema de proiectare (caietul de sarcini) În vederea vizitarii amplasamentului, potentialii ofertanti vor solicita în scris o programare. Persoana de contact: Ana Potcoava, tel: +40 268477973/ 373335501.

   Ulterior, potentialii ofertanti, în baza solicitarii, vor fi anuntati cu privire la data si la ora aprobata la care poate avea loc vizita.

   Se vor identifica, de asemenea, constrângerile speciale, de toate genurile, ale amplasamentului, indiferent de natura lor si se va tine seama de ele la întocmirea ofertei.

   Accesul în incinta Agentiei Brasov a B.N.R. se face pe baza de tabel nominal conform cu cartile de identitate ale persoanelor autorizate sa elaboreze documentatia. Persoanele desemnate în tabelul nominal vor semna un Angajament de confidentialitate.

  4. Procedures for appeal
   1. Body responsible for appeal procedures
    Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
    Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
    București
    030084
    Romania
    Contact point(s): 030084
    Telephone: +40 213104641
    E-mail: office@cnsc.ro
    Fax: +40 213104642 / +40 218900745
    Internet address: http://www.cnsc.ro
   2. Lodging of appeals
   3. Service from which information about the lodging of appeals may be obtained
    Banca Națională a României – Direcția Juridică
    Str. Doamnei nr. 8, sector 3
    București
    030051
    Romania
    Contact point(s): 030051
    Telephone: +40 3158087
    Fax: +40 3126484
  5. Date of dispatch of this notice
   09.01.2018

Еще тендеры из страны Румыния за этот срок

Cadastral surveying services Источник: TED

Repair and maintenance services of motor vehicles and associated equipment Источник: TED

Surgical implants Источник: TED

Surgical implants Источник: TED

Diesel fuel (EN 590) Источник: TED