Renal dialysis consumables

Зарегиструйтесь

Поделиться:
Страна: Румыния
Язык: EN RO
Заказчик: Spitalul Universitar de Urgență București
Номер: 6244501
Дата публикации: 15-12-2017
Начальная цена контракта: 120 534 643 (RUB)
Оригинальная сумма: 8 165 200 (RON)

Источник: TED
Описание на оригинальном языке
Тэги: electrotechnical, electronic and electromechanical equipment

Описание

 1. Section I. Contracting authority
  1. Name, addresses and contact point(s)
   Spitalul Universitar de Urgență București
   Str. Splaiul Independenței nr. 169, sector 5
   Bucureşti
   050098
   Romania
   Contact point(s): 050098
   For the attention of: Cristian Simion
   Telephone: +40 213128104
   E-mail: achizitiipublice.suub@gmail.com
   Fax: +40 213180554
   Internet address(es):
   General address: www.suub.ro
   Address of the buyer profile: www.e-licitatie.ro
   Further information can be obtained from:
   Further information can be obtained from: The above mentioned contact point(s)
   Specifications and additional documents (including documents for competitive dialogue and a dynamic purchasing system) can be obtained from:
   Specifications and additional documents (including documents for competitive dialogue and a dynamic purchasing system) can be obtained from: The above mentioned contact point(s)
   Tenders or requests to participate must be sent to:
   Tenders or requests to participate must be sent to: The above mentioned contact point(s)
  2. Type of the contracting authority
   Ministry or any other national or federal authority, including their regional or local sub-divisions
  3. Main activity
   Health
  4. Contract award on behalf of other contracting authorities
   The contracting authority is purchasing on behalf of other contracting authorities: no
 2. Section II. Object of the contract
  1. Description
   1. Title attributed to the contract by the contracting authority

    Furnizare consumabile pentru epurare extrarenală și a dializei hepatice

   2. Type of contract and location of works, place of delivery or of performance
    Supplies
    Purchase
    Main site or location of works, place of delivery or of performance:

    SUUB, Spl. Independentei nr. 169, sect 5, București

   3. Information about a public contract, a framework agreement or a dynamic purchasing system (DPS)
    The notice involves the establishment of a framework agreement
   4. Information on framework agreement
    Framework agreement with a single operatorDuration of the framework agreement
    in months: 48
    Estimated total value of purchases for the entire duration of the framework agreement
    Estimated value excluding VAT
    Range: between 8 165 200.00 and 43 728 500.00 RONFrequency and value of the contracts to be awarded:

    Lunar, trimestrial sau orice perioada acoperita de disponibilul bugetar.

    Val. estimata contract subsecvent minim - 129 020 RON.

    Val. estimata contract subsecvent maxim - 729 700 RON.

   5. Short description of the contract or purchase(s)

    Furnizare consumabile pentru epurare extrarenala si a dializei hepatice conform specificatii si cantitati din caietul de sarcini

   6. Common procurement vocabulary (CPV):
    33181520
   7. Information about Government Procurement Agreement (GPA):
    The contract is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): yes
   8. Lots:
    This contract is divided into lots: yes
    one or more lots
   9. Information about variants:
    Variants will be accepted: no
  2. Quantity or scope of the contract:
   1. Total quantity or scope:

    Conform caiet de sarcini

    Estimated value excluding VAT
    Range: between 8 165 200.00 and 43 728 500.00 RON
   2. Information about options:
    Options: no
   3. Information about renewals:
  3. Duration of the contract or time limit for completion
   in months: 48 (from the award of the contract)

  Information about lots

  Lot No: 1 Lot title: Consumabile pentru hemodializă continuă (CRRT) și tratamente specifice stărilor septice destinate absorbției citokinelor și endotoxinelor - în toate modurile de terapie (CRRT)

  1. Short description

  Furnizare consumabile pentru hemodializa continua (CRRT) si tratamente specifice starilor septice destinate absorbtiei citokinelor si endotoxinelor - in toate modurile de terapie (CRRT)

  2. Common procurement vocabulary (CPV):
  33181520
  3. Quantity or scope:
  Estimated value excluding VAT: Range: between 7 497 200.00 and 38 888 500.00 RON
  4. Indication about different date for duration of contract or starting/completion
  5. Additional information about lots

  Valoarea garantiei de participare este: 388 885,00 RON.  Lot No: 2 Lot title: Consumabile pentru plasmafereză

  1. Short description

  Furnizare consumabile pentru plasmafereza

  2. Common procurement vocabulary (CPV):
  33181520
  3. Quantity or scope:
  Estimated value excluding VAT: Range: between 540 000.00 and 3 240 000.00 RON
  4. Indication about different date for duration of contract or starting/completion
  5. Additional information about lots

  Valoarea garantiei de participare este: 32 400,00 RON.  Lot No: 3 Lot title: Consumabile pentru substituție hepatică

  1. Short description

  Furnizare consumabile pentru substitutie hepatica

  2. Common procurement vocabulary (CPV):
  33181520
  3. Quantity or scope:
  Estimated value excluding VAT: Range: between 61 600.00 and 770 000.00 RON
  4. Indication about different date for duration of contract or starting/completion
  5. Additional information about lots

  Valoarea garantiei de participare este: 7 700,00 RON.  Lot No: 4 Lot title: Consumabile pentru suport pulmonar, prin epurare CO2 cu flux scăzut

  1. Short description

  Furnizare consumabile pentru suport pulmonar, prin epurare CO2 cu flux scazut

  2. Common procurement vocabulary (CPV):
  33181520
  3. Quantity or scope:
  Estimated value excluding VAT: Range: between 66 400.00 and 830 000.00 RON
  4. Indication about different date for duration of contract or starting/completion
  5. Additional information about lots

  Valoarea garantiei de participare este: 8 300,00 RON. 3. Section III. Legal, economic, financial and technical information
  1. Conditions relating to the contract
   1. Deposits and guarantees required

    Cuantumul garantiei de participare pe lot conform Anexa B reprezinta 1 % din valoarea estimata fara TVA a fiecarui lot. Perioada de valabilitate a garantiei de participare va fi cel putin egala cu perioada de valabilitate a ofertei si se va constitui conform prevederii art. 36 alin. (1) din H.G. nr. 395/2016. Garantia de participare trebuie sa fie constituita în suma si pentru perioada de valabilitate prevazute în documentatia de atribuire, trebuie sa fie irevocabila si instrumentul de garantare trebuie sa prevada ca plata garantiei de participare se va executa neconditionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate, si se prezinta autoritatii contractante în original, cel mai târziu la data si ora-limita de depunere a ofertelor.

    Cont garantii: RO36TREZ7055005XXX000176 – Trezorerie Sector 5. Echivalenta pentru o garantie de participare depusa în valuta se va face la cursul BNR din data publicarii anuntului de participare în SEAP. Dovada constituirii garantiei de participare va fi scanata si incarcata in SEAP. Garantia de buna executie va fi in cuantum de 5 % din valoarea fara TVA si se va solicita contractelor subsecvente a caror valoare depaseste pragul valoric prevazut la art. 7 alin (1), lit. b) din Legea 98/2016 privind achizitiile publice. Aceasta poate fi constituita în termen de 5 zile lucratoare de la data semnarii contractului subsecvent prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis în conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, care devine anexa la contract.

   2. Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them

    Fonduri bugetare

   3. Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded

    – Asociere conform art. 53. din Legea privind achizitiile publice nr 98/2016,

    – Asociere conform art. 66. din Legea privind achizitiile sectoriale nr 99/2016,

    – Asociere conform art. 39. din Legea privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii nr 100/2016.

   4. Other particular conditions
    The performance of the contract is subject to particular conditions: no
  2. Conditions for participation
   1. Personal situation of economic operators, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
    Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met:

    1) Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 164 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice. Operatorul economic (lider, asociat, tert sustinator, subcontractanti, dupa caz) va completa cerinta corespunzatoare in formularul DUAE;

    2) Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 165 si 167 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice. Operatorul economic (lider, asociat, tert sustinator, subcontractanti, dupa caz) va completa cerinta corespunzatoare in formularul DUAE;

    3) Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 59 si art 60 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice. Operatorul economic (lider, asociat, tert sustinator, subcontractanti, dupa caz) va completa cerinta corespunzatoare in formularul DUAE din documentatia de atribuire.

    Persoanele cu functie de decizie din cadrul Spitalului Universitar de Urgenta Bucuresti sunt:

    – Sef Lucrari dr. Adriana Elena Nica - Manager,

    – Conf. dr. Dorin Ionescu - Director medical Interimar,

    – Ec. Liana Saulea - Director Financiar - Contabil,

    – As. Pr. Ioana Naparu - Director Ingrijiri medicale.

    Aceasta declaratie trebuie prezentata de catre toti participantii la procedura impreuna cu DUAE.

    Ofertantul clasat pe primul loc va prezentarea pana la data incheierii raportului procedurii de atribuire a urmatoarelor documente:

    — certificat de atestare fiscala pentru persoane juridice privind obligatiile de plata la bugetul consolidat al statului in original sau copie certificata pe proprie raspundere pentru conformitate cu originalul, document din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii restante la momentul in care trebuie sa prezinte acest certificat. In acest caz sunt aplicabile prevederile art. 166 (2) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice,

    — certificat de atestare fiscala pentru persoane juridice privind obligatiile de plata la bugetul local in original sau copie certificata pe proprie raspundere pentru conformitate cu originalul, document din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii restante la momentul in care trebuie sa prezinte acest certificat. In acest caz sunt aplicabile prevederile art. 166 (2) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice,

    — cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau supraveghere al respectivului operator economic sau a celor ce au putere de decizie sau de control in cadrul acestuia asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv,

    — pentru persoane juridice straine: Operatorul economic va prezenta documente edificatoare – eliberate de autoritati ale tarii de origine (certificate, caziere judiciare, alte documente echivalente) pentru a rezulta apartenenta / înregistrarea la organe din tara respectiva. Se vor prezenta certificate/documente suport conform prevederilor legale, care sa ateste ca acestia nu inregistreaza obligatii fiscale restante in conditiile legii incidente in tara de rezidenta. Documentele prezentate in alta limba decat cea romana vor fi insotite de traducere autorizata.

    Pentru persoanele juridice straine, ca modalitate de indeplinire a cerintei, este completarea DUAE conform art. 193 din Legea 98/2016, urmand ca documentele edificatoare sa fie prezentate doar la solicitarea autoritatii contractante, la finalizarea evaluarii ofertelor. In ceea ce priveste obligatiile fiscale, acestea vor fi indeplinite in conformitate cu prevederile din tara de rezidenta. Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de înregistrare în conditiile legii din tara de rezidenta, ca sunt legal constituiti, ca nu se afla în niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii, precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului.

    Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici (lider, asociat, tert sustinator) participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentul justificativ care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE este certificatul constatator emis de ONRC, sau în cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise în tara de rezidenta insotite de traducere autorizata. Înainte de atribuirea contractului de furnizare, autoritatea contractanta va solicita ofertantului (lider, asociat, tert sustinator) clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire sa prezinte documente justificative in original sau copie certificata pe proprie raspundere pentru conformitate cu originalul, prin care sa demonstreze îndeplinirea criteriilor de calificare, în conformitate cu informatiile cuprinse în DUAE. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC.

    Autorizatiile legale necesare furnizarii, instalarii si punerii in functiune a echipamentelor medicale care fac obiectul contractului, aflate în termen de valabilitate la momentul prezentarii stabilit pentru depunerea ofertelor.

    Operatorii economici vor completa cerinta corespunzatoare in DUAE din documentatia de atribuire. Ofertantul clasat pe primul loc va prezenta la solicitarea autoriutatii contractante urmatoarele:

    (a) Documente edificatoare care sa dovedeasca ca activitatile de comercializare si de distributie in domeniul dispozitivelor medicale se desfasoara cu respectarea prevederilor din Ordinul nr. 309 din 17 martie 2015 (pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a titlului XIX din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sanatatii, referitoare la avizarea activitatilor în domeniul dispozitivelor medicale) emis de Ministerul Sanatatii, cu referire la avizarea activitatilor in domeniul dispozitivelor medicale, pentru comercializare si punere in functiune, activitati ce urmeaza sa faca obiectul prezentei achizitii. Prezentarea Avizului de functionare eliberat de Ministerul Sanatatii (inclusiv anexele) valabil la momentul prezentarii,

    (b) Documente edificatoare care sa dovedeasca ca activitatile de instalare si punere in functiune in domeniul dispozitivelor medicale se desfasoara cu respectarea prevederilor din Ordinul nr. 309 din 17 martie 2015 (pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a titlului XIX din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sanatatii, referitoare la avizarea activitatilor în domeniul dispozitivelor medicale) emis de Ministerul Sanatatii, cu referire la avizarea activitatilor in domeniul dispozitivelor medicale, pentru instalare, punere in functiune si service, activitati ce urmeaza sa faca obiectul prezentei achizitii. Prezentarea Avizului de functionare eliberat de Ministerul Sanatatii (inclusiv anexele) valabil la momentul prezentarii si/sau o declaratie prin care producatorul echipamentelor confirma ca operatorul economic (ofertant sau operator economic ce va indeplini activitati) are capacitatea sa execute aceste activitati conform prevederilor Legii nr. 95/2006 cu modificarile si completarile ulterioare – se va prezenta o copie a acestuia semnata si stampilata avand mentiunea „conform cu originalul”.

    Pentru persoanele juridice straine, ca modalitate de indeplinire a cerintei, este completarea DUAE conform art. 193 din Legea 98/2016, urmand ca documentele edificatoare sa fie prezentate doar la solicitarea autoritatii contractante, la finalizartea evaluarii ofertelor.

   2. Economic and financial ability
    Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met:

    Situatia economica si financiara a operatorului economic care participa la procedura de atribuire a contractului de achizitie publica, respectiv cifra de afaceri globala pe ultimii trei ani - 2014, 2015, 2016.

    Minimum level(s) of standards possibly required:

    Demonstrarea situatiei economice si financiare se realizeaza prin completarea cerintei corespunzatoare in formularul DUAE din documentatia de atribuire. Ofertantul clasat pe locul I va prezenta la solicitarea autoritatii contractante, dupa aplicarea criteriului de atribuire si inainte de incheierea raportului procedurii de atribuire, documente justificative in sustinerea celor declarate in DUAE, si anume: bilant contabil 2014, 2015 si 2016 sau extrase din acesta/ orice alte documente fiscale sau financiare care sa dovedeasca realitatea celor declarate in DUAE.

   3. Technical capacity
    Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met:

    Lista cu principalele livrari de produse de natura celor care fac obiectul contractului, livrate în ultimii 3 ani, continând valori, perioade de livrare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati. Ofertantul trebuie sa faca dovada, prin prezentarea unor certificate valabile emise de organisme acreditate sau alte probe / dovezi, ca la nivelul societatii are implementate cerintele SR EN ISO 9001-2008 sau echivalent pentru activitatea ce face obiectul contractului.

    Minimum level(s) of standards possibly required:

    Operatorul economic (lider, asociat, tert sustinator) va completa cerinta corespunzatoare in formularul DUAE din documentatia de atribuire. Documentele justificative (certificate/documente/contracte/procese verbale) care sa probeze cele asumate in DUAE vor fi solicitate doar ofertantului declarat castigator la solicitarea autoritatii contractante, pana la finalizarea procedurii.

    Operatorul economic (lider, asociat, tert sustinator) va completa cerinta corespunzatoare in formularul DUAE din documentatia de atribuire. Ofertantul declarat castigator dupa aplicarea criteriului de atribuire, pana la data incheierii raportului procedurii de atribuire, trebuie sa prezinte in sustinerea acestei cerinte, in xerocopie certificata cu originalul, un certificat emis de organisme de certificare acreditate sau alte probe/dovezi. Dovada implementarii unui sistem de management al calitatii poate fi costituita si de raportul de audit.

   4. Information about reserved contracts
  3. Conditions specific to services contracts
   1. Information about a particular profession
    Execution of the service is reserved to a particular profession: no
   2. Staff responsible for the execution of the service
    Legal persons should indicate the names and professional qualifications of the staff responsible for the execution of the service: no
 4. Section IV. Procedure
  1. Type of procedure
   1. Type of procedure
    Open
   2. Limitations on the number of operators who will be invited to tender or to participate
   3. Reduction of the number of operators during the negotiation or dialogue
  2. Award criteria
   1. Award criteria
    Lowest price
   2. Information about electronic auction
    An electronic auction will be used: no
  3. Administrative information
   1. File reference number attributed by the contracting authority
   2. Previous publication(s) concerning the same contract
    Previous publication(s) concerning the same contract: no
   3. Conditions for obtaining specifications and additional documents or descriptive document
    Time limit for receipt of requests for documents or for accessing documents: 18.01.2018 16:30
    Payable documents: no
   4. Time limit for receipt of tenders or requests to participate
    19.01.2018 16:00
   5. Date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
   6. Language(s) in which tenders or requests to participate may be drawn up
    Romania
   7. Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
    in days: 60 (from the date stated for receipt of tender)
   8. Conditions for opening of tenders
    Date: 19.02.2018 18:00
    Place:

    In SEAP

    Persons authorised to be present at the opening of tenders: no
 5. Section VI. Complementary information
  1. Information about recurrence
   This is a recurrent procurement: no
  2. Information about European Union funds
   The contract is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
  3. Additional information

   Documentatia de atribuire este afisata in SEAP, www.e-licitatie.ro. Documentul DUAE este disponibil în format electronic, prin intermediul serviciului on-line, pus la dispozitie gratuit de Comisia Europeana, disponibil la adresa de internet: https://ec.europa.eu/growth/toolsdatabases/espd/filter. In cazul in care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita respectivilor ofertanti, pentru departajare, clarificari prin intermediul SEAP, in vederea incarcarii electronice de catre operatorii economici de documente care contin noi preturi.

  4. Procedures for appeal
   1. Body responsible for appeal procedures
    Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
    Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3
    București
    030084
    Romania
    Contact point(s): 030084
    Telephone: +40 213104641
    E-mail: office@cnsc.ro
    Fax: +40 213104642 / +40 218900745
    Internet address: http://www.cnsc.ro
   2. Lodging of appeals
   3. Service from which information about the lodging of appeals may be obtained
    Spitalul Universitar de Urgență - Serviciul Achiziții Publice
    Str. Splaiul Independenței nr. 169, sect. 5
    București
    050098
    Romania
    Contact point(s): 050098
    Telephone: +40 213141500
    Fax: +40 213141500
  5. Date of dispatch of this notice
   12.12.2017

Еще тендеры из страны Румыния за этот срок

Chemical reagents Источник: TED

Antibacterials for systemic use Источник: TED

Catheters Источник: TED

Operating-theatre sheets Источник: TED

Natural gas Источник: TED