IT software development services

Зарегиструйтесь

Поделиться:
Страна: Румыния
Язык: EN RO
Заказчик: Ministerul Afacerilor Interne
Номер: 5466970
Дата публикации: 15-11-2017
Начальная цена контракта: 16 419 132 (RUB)
Оригинальная сумма: 1 112 257 (RON)

Источник: TED
Описание на оригинальном языке
Тэги: software development services

Описание

 1. Section I. Contracting authority
  1. Name, addresses and contact point(s)
   Ministerul Afacerilor Interne
   Piata Revolutiei nr. 1A sector 1
   Bucuresti
   050035
   Romania
   Contact point(s): 050035
   For the attention of: Daniel Popa
   Telephone: +40 213037080/30394
   E-mail: dan.popa@mai.gov.ro
   Fax: +40 213132761
   Internet address(es):
   General address: www.mai.gov.ro
   Address of the buyer profile: www.e-licitatie.ro
   Further information can be obtained from:
   Further information can be obtained from: The above mentioned contact point(s)
   Specifications and additional documents (including documents for competitive dialogue and a dynamic purchasing system) can be obtained from:
   Specifications and additional documents (including documents for competitive dialogue and a dynamic purchasing system) can be obtained from: The above mentioned contact point(s)
   Tenders or requests to participate must be sent to:
   Tenders or requests to participate must be sent to: The above mentioned contact point(s)
  2. Type of the contracting authority
   Ministry or any other national or federal authority, including their regional or local sub-divisions
  3. Main activity
   Public order and safety
  4. Contract award on behalf of other contracting authorities
   The contracting authority is purchasing on behalf of other contracting authorities: no
 2. Section II. Object of the contract
  1. Description
   1. Title attributed to the contract by the contracting authority

    Sistem informatic „APOLODOR"” si echipamente necesare acestuia.

   2. Type of contract and location of works, place of delivery or of performance
    Services
    Main site or location of works, place of delivery or of performance:

    Ministerul Afacerilor Interne – Bucuresti.

   3. Information about a public contract, a framework agreement or a dynamic purchasing system (DPS)
    The notice involves a public contract
   4. Information on framework agreement
   5. Short description of the contract or purchase(s)

    Achizitia unui Sistem informatic integrat „APOLODOR” si a echipamentelor necesare acestuia, pentru dezvoltarea unei aplicatii platforma de tip e-learning cu biblioteca digitala si forum de discutii si schimb de bune practici.

   6. Common procurement vocabulary (CPV):
    72212517, 30213100, 30233132, 48000000, 48820000
   7. Information about Government Procurement Agreement (GPA):
    The contract is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): yes
   8. Lots:
    This contract is divided into lots: no
   9. Information about variants:
    Variants will be accepted: no
  2. Quantity or scope of the contract:
   1. Total quantity or scope:

    Sistem informatic integrat „Apolodor” – 1 cpl = 1 112 257,44 RON fara TVA. Componenta sistemului se regaseste detaliata in Caietul de sarcini;

    Estimated value excluding VAT
    1 112 257.44 RON
   2. Information about options:
    Options: no
   3. Information about renewals:
  3. Duration of the contract or time limit for completion
   in months: 12 (from the award of the contract)
 3. Section III. Legal, economic, financial and technical information
  1. Conditions relating to the contract
   1. Deposits and guarantees required

    Garantia de participare se constituie in valoare de 11 122 RON . Valabilitate: 90 zile de la termenul limita de primire a ofertelor. Echivalenta RON /alta valuta se va face la cursul de schimb comunicat de BNR din data anterioara datei limite de depunere a ofertelor cu 5 zile. In conformitate cu art. 36 alin. (1) din HG 395/2016 se constituie prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii, de o societate bancara ori de o societate de asigurari si se va prezenta în conformitate cu Formularul 1.

    Garantia de participare se va depune doar in SEAP, cu semnatura electronica a ofertantului, pana la data si ora-limita de depunere a ofertelor.

    Dupa aceasta data, autoritatea contractanta poate solicita (prin clarificari) depunerea garantiei de participare in original doar daca documentul prin care demonstreaza constituirea garantiei de participare face parte din categoria documentelor cu regim special a caror valabilitate este conditionata de prezentarea in forma originala.

    In cazul constituirii prin virament bancar: Cont RO86 TREZ 7005 005X XX00 0168, deschis la ATCPMB, Cod Fiscal 4267095.

    Nota:

    Eventualele neconcordante cu privire la indeplinirea conditiilor de forma ale garantiei de participare, inclusiv cele privind cuantumul si valabilitatea, se vor clarifica de catre comisia de evaluare cu ofertantii in maximum 3 zile lucratoare de la data-limita de depunere a ofertelor, sub sanctiunea respingerii ofertei ca inacceptabila (art. 132 alin. (3) din HG nr. 395/2016).

    Eliberarea garantiei de participare se va face în conformitate cu prevederile art. 38 din HG nr. 395/2016. Cuantumul instrumentului de garantare de buna executie este de 10 % din valoarea contractului, fara TVA. Garantia de buna executie se va constitui in termen de 5 zile lucratoare de la data semnarii contractului, in conformitate cu prevederile art. 40 din HG 395/2016. Constituirea garantiei prin virament se face in contul de Trezorerie al achizitorului, sub conditia confirmarii acestuia de catre banca emitenta, in favoarea autoritatii contractante.

   2. Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them

    Finantare din fonduri externe nerambursabile – Fondul pentru Securitate Interna (FSI).

   3. Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded

    Asociere conform art. 53. din Legea privind achizitiile publice nr. 98/2016.

    Asociere conform art. 66. din Legea privind achizitiile sectoriale nr. 99/2016.

    Asociere conform art. 39. din Legea privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii nr. 100/2016.

   4. Other particular conditions
    The performance of the contract is subject to particular conditions: no
  2. Conditions for participation
   1. Personal situation of economic operators, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
    Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met:

    Ofertantul/ofertantul asociat, tertul sustinator si subcontractantul iar in cazul in care oferta este depusa de o asociere, fiecare asociat (inclusiv liderul) va prezenta documentele si formularele mentionate la acest capitol.

    Se va prezenta împreuna cu DUAE o declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 58-63, art. 164, art.165 si art. 167 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice.

    Pentru probarea indeplinirii cerintelor se va completa DUAE urmand ca la solicitarea autoritatii contractante, sa fie depuse documentele justificative aferente celor asumate prin completarea DUAE, doar de catre ofertantul clasat pe locul 1 in clasamentul intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

    Aceste documente pot fi:

    1. Certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentarii.

    2. Cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv;

    3. Dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art.166 alin. (2), art.167 alin.(2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice;

    4. Alte documente edificatoare, dupa caz.

    Daca este cazul, ofertantii vor prezenta odata cu DUAE o lista cu datele de identificare ale tertilor sustinatori / subcontractantilor in vederea respectarii prevederilor art. 63 alin. (2) din L98/2016.

    Nota:

    Autoritatea contractanta va exclude de la procedura orice ofertant/ofertant asociat/tert sustinator/subcontractant care se incadreaza in vreuna din situatiile prevazute la art. 58-63, art.164, art.165 si art.167 din Legea nr. 98/2016.

    Se va completa Documentul Unic de Achizitii European (DUAE) cf, art. 193 din Legea 98/2016.

    Toate documentele solicitate de autoritatea contractanta vor fi depuse de ofertant prin mijloace electronice în SEAP, in sectiunea dedicata, semnate cu semnatura electronica extinsa bazata pe un certificat calificat, conform Legii nr. 455/2001, republicata, privind semnatura electronica. In situatia in care certificatul de semnatura electronica nu apartine reprezentantului legal al ofertantului se va prezenta o imputernicire in acest sens.

    Documentele emise in alta limba decat limba romana vor fi prezentate in limba in care au fost emise, insotite de o traducere autorizata a acestora in limba romana. Toate documentele vor avea, pe langa semnatura, mentionat in clar numele intreg al persoanei semnatare;

    Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante implicate în procedura de achizitie publica sunt:

    1. Nica Geani-Catalin – secretar general adjunct al Ministerului Afacerilor Interne;

    2. Dimofte Dorina – director general al Directiei Generale Financiare;

    3. Calin Mihaela Florentina -director general al Directiei Generale Juridice;

    4. Peligrad Ion – director general al Directiei Generale Logistice;

    5. Danila Mihai Emanuel – director general al Directiei Generale pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei;

    6. Jiga Razvan-Iulian – director general adjunct al Directiei Generale pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei;

    7. Udeanu Catalina – sef Centru de Coordonare a Protectiei Infrastructurilor Critice

    8. Radu Valeriu – director al Directiei Achizitii Publice;

    9. Grofu Florin – director Adjunct al Directiei Achizitii Publice;

    10. Lebe Stefan Razvan – sef Serviciu Achizitii Publice Centralizate – Directia Achizitii Publice.

    Se va prezenta Certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comertului, care sa ateste ca ofertantul este abilitat sa desfasoare activitati similare celor care fac obiectul prezentei achizitii (obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC).

    Nota: certificatul constatator va fi prezentat, prin intermediul SEAP, în forma electronica, avand incorporata, atasata sau logic asociata semnatura electronica extinsa (Notificare ONRC_Serviciul InfoCert_AC_0).

    Informatiile din certificatul constatator sa fie reale/valide la data prezentarii acestuia.

    Pentru persoane juridice/fizice straine:

    In cazul ofertantilor de alta nationalitate decat cea romana, documentele mentionate vor fi transmise în limba de origine, insotit de o traducere autorizata a acestuia in limba romana. Documente edificatoare privind obiectul de activitate al operatorului economic (conform prevederilor art. 173 din Legea nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare). Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea în cadrul procedurii: se vor prezenta documente care dovedesc o forma de înregistrare/atestare ori apartenenta.

    Documentele vor fi prezentate in traducere autorizata in limba romana.

    Nota:

    Modalitatea de indeplinire: se va completa Documentul Unic de Achizitii European (DUAE), urmand ca documentul justificativ, respectiv certificat ONRC sa fie prezentat la solicitatea autoritatii contractante de catre ofertantul clasat pe primul loc, ca urmare a rezultatului obtinut in urma finalizarii evaluarii ofertelor.

    Pentru ofertantii straini: se va completa Documentul Unic de Achizitii European (DUAE), urmand ca documentul echivalent emis in tara de rezidenta sa fie prezentat la solicitatea autoritatii contractante de catre ofertantul clasat pe primul loc, ca urmare a rezultatului obtinut in urma finalizarii evaluarii ofertelor.

    Toate documentele solicitate de autoritatea contractanta vor fi depuse de ofertant prin mijloace electronice în SEAP, semnate cu semnatura electronica extinsa bazata pe un certificat calificat, conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica.

   2. Economic and financial ability
    Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met:

    Cerinta nr. 1

    Media cifrei de afaceri globala pe ultimii 3 ani (2014, 2015, 2016) sa fie de cel putin 1 112 257,44 RON fara TVA. Valorile vor fi exprimate in RON. Pentru conversia RON /alta valuta se va utiliza cursul mediu anual comunicat de BCE pentru anul respectiv (2014, 2015, 2016). Daca un grup de operatori economici depun o oferta comuna, atunci situatia economica si financiara se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului cu aplicarea prevederilor art. 31 alin. (3) din HG 395/2016.

    Se vor prezenta situatiile financiare sau extrase din situatiile financiare (bilanturi afererente exercitiilor financiare pentru ultimii 3 ani financiari incheiati (2014, 2015, 2016) vizate de autoritatea unde au fost depuse sau va fi prezentata recipisa care atesta depunerea prin mijloace electronice (copie conform cu originalul cu semnatura si stampila).

    Daca din motive obiective, justificate corespunzator, ofertantii nu au posibilitatea de a prezenta documentele solicitate, acestia pot sa-si demonstreze situatia economica si financiara si prin prezentarea altor documente care sa reflecte situatia economica si financiara. Autoritatea contractanta are dreptul de a solicita ofertantilor prezentarea altor documente in cazul in care cele nominalizate nu sunt relevante.

    Pentru conversia RON /alta valuta se va utiliza cursul mediu anual comunicat de BCE pentru anul respectiv (2014, 2015, 2016).

    Minimum level(s) of standards possibly required:

    Initial operatorii economici participanti la procedura de atribuire (ofertant/ofertant asociat/tert sustinator) vor completa DUAE (conform art. 193 alin. (1) din Legea 98/2016). Ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor va fi obligat sa prezinte Documentele justificative doar la solicitarea autoritatii contractante.

   3. Technical capacity
    Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met:

    Cerinta nr. 1

    Informatii privind asocierea. In cazul in care oferta va fi depusa in asociere se vor prezenta urmatoarele documente:

    — Lista cuprinzand asociatii.

    — Acord sau o scrisoare preliminara de asociere.

    — Declaratie prin care se obliga ca in cazul in care oferta sa este declarata castigatoare va legaliza asocierea, iar contractul de asociere legalizat va fi prezentat Autoritatii contractante, inainte de data semnarii contractului.

    Cerinta nr. 2

    Informatii privind subcontractantii. In cazul in care oferta este depusa de un operator economic ce are, eventual, intentia de a subcontracta parte/parti din contract, se va prezenta un document in acest sens.

    Cerinta nr. 3

    Ofertantul va prezenta o lista a principalelor servicii similare cu cele ce fac obiectul caietului de sarcini, prestate in ultimii 3 ani (calculati pana la data limita de depunere a oferelor), continand valori, perioade de prestare, beneficiari, indiferent daca acestia sunt autoritati contractante sau clienti privati, servicii similare in valoarea cumulata de minim 1 112 257,44 RON fara TVA.

    Prin servicii similare se intelege servicii dezvoltare de sisteme informatice.

    Ofertantul va demonstra ca a prestat in ultimii 3 ani, prin 1 sau mai multe contracte, servicii similare celui care face obiectul caietului de sarcini.

    Pentru contractele pe care ofertantul le va prezenta pentru a demonstra experienta similara, se vor completa urmatoarele informatii: – tipul contractului; obiectul contractului; descrierea serviciilor prestate; valoarea serviciilor prestate; beneficiarul contractului; pret total contract; perioada in care s-a realizat implementarea contractului.

    Nota: Prestarile de servicii se confirma prin prezentarea unor certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul privat beneficiar.

    Minimum level(s) of standards possibly required:

    Se va completa initial DUAE, urmand ca documentele justificative sa fie prezentate doar la solicitarea autoritatii contractante de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

    Se vor depune, odata cu DUAE, urmatoarele documente: angajamentul ferm al tertului sustinator din care rezulta modul efectiv în care se va materializa sustinerea acestuia, a acordului de subcontractare si/sau a acordului de asociere, dupa caz.

    Nedepunerea acestora odata cu DUAE, constituie temei pentru solicitarea de clarificari pentru eventualele inadvertente de forma ale informatiilor cuprinse in sectiunile DUAE, atat ale ofertantului/candidatului, cat si ale subcontractantului/tertului sustinator, acest lucru fiind necesar pentru a asigura desfasurarea corespunzatoare a procedurii de atribuire.

    Initial operatorii economici vor completa DUAE (conform art. 193 alin. (1) din Legea 98/2016). Ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor va fi obligat sa prezinte Documentele justificative doar la solicitarea autoritatii contractante.

    Pentru conversia RON /alta valuta se va utiliza cursul mediu anual comunicat de BCE pentru anul respectiv (2014, 2015, 2016).

   4. Information about reserved contracts
  3. Conditions specific to services contracts
   1. Information about a particular profession
    Execution of the service is reserved to a particular profession: no
   2. Staff responsible for the execution of the service
    Legal persons should indicate the names and professional qualifications of the staff responsible for the execution of the service: no
 4. Section IV. Procedure
  1. Type of procedure
   1. Type of procedure
    Open
   2. Limitations on the number of operators who will be invited to tender or to participate
   3. Reduction of the number of operators during the negotiation or dialogue
  2. Award criteria
   1. Award criteria
    Lowest price
   2. Information about electronic auction
    An electronic auction will be used: no
  3. Administrative information
   1. File reference number attributed by the contracting authority

    5119368

   2. Previous publication(s) concerning the same contract
    Previous publication(s) concerning the same contract: no
   3. Conditions for obtaining specifications and additional documents or descriptive document
    Time limit for receipt of requests for documents or for accessing documents: 08.12.2017 00:00
    Payable documents: no
   4. Time limit for receipt of tenders or requests to participate
    18.12.2017 16:00
   5. Date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
   6. Language(s) in which tenders or requests to participate may be drawn up
    Romania
   7. Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
    in days: 90 (from the date stated for receipt of tender)
   8. Conditions for opening of tenders
    Date: 12.1.2018 18:00
    Place:

    In SEAP.

    Persons authorised to be present at the opening of tenders: no
 5. Section VI. Complementary information
  1. Information about recurrence
   This is a recurrent procurement: no
  2. Information about European Union funds
   The contract is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
   Reference to project(s) and/or programme(s):

   Finantare din fonduri externe nerambursabile – Fondul pentru Securitate Interna (FSI).

  3. Additional information

   Documentul Unic de Achizitii European se va putea accesa in vederea completarii de catre operatorii economici interesati la adresa: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter.

   Orice ofertant are dreptul de a-si retrage oferta numai inainte de data limita stabilita pentru depunerea ofertei. Ofertantul este obligat sa informeze autoritatea contractanta despre orice modificare intervenita cu privire la situatiile certificate prin prezentarea documentelor solicitate la cap. III.2) si III.3) in termen de maxim 7 zile lucratoare de la interventia sau, dupa caz, luarea la cunostinta asupra acestor modificari.

   Pentru vizualizarea documentatiei de atribuire incarcate in SEAP operatorii economici trebuie sa aiba un program necesar vizualizarii fisierelor semnate electronic (acest program fiind disponibil gratuit pe site-urile furnizorilor de semnatura electronica).

  4. Procedures for appeal
   1. Body responsible for appeal procedures
    Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
    Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
    Bucuresti
    030084
    Romania
    Contact point(s): 030084
    Telephone: +40 213104641
    E-mail: office@cnsc.ro
    Fax: +40 213104642 / +40 218900745
    Internet address: http://www.cnsc.ro
   2. Lodging of appeals

    10 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta despre un act al autoritatii contractante considerat nelegal.

   3. Service from which information about the lodging of appeals may be obtained
    Ministerul Afacerilor Interne – Directia Generala Juridica
    Piata Revolutiei nr.1A, sector 1
    Bucuresti
    010086
    Romania
    Contact point(s): 010086
    Telephone: +40 212648707/11985
    E-mail: dgj@mai.gov.ro
    Fax: +40 212648740
  5. Date of dispatch of this notice
   10.11.2017

Еще тендеры из страны Румыния за этот срок

Technical computer support services Источник: TED

General liability insurance services Источник: TED

Topographical services Источник: TED

Expert witness services Источник: TED

Legislative services Источник: TED