Operating-theatre instruments

Зарегиструйтесь

Поделиться:
Страна: Румыния
Язык: EN RO
Заказчик: Spitalul Universitar de Urgenta Bucuresti
Номер: 5088812
Дата публикации: 27-10-2017
Начальная цена контракта: 11 591 591 (RUB)
Оригинальная сумма: 785 232 (RON)

Источник: TED
Описание на оригинальном языке
Тэги: electrotechnical, electronic and electromechanical equipment

Описание

 1. Section I. Contracting authority
  1. Name, addresses and contact point(s)
   Spitalul Universitar de Urgenta Bucuresti
   Splaiul Independentei nr. 169, sector 5
   Bucuresti
   050098
   Romania
   Contact point(s): 050098
   For the attention of: Cristian Simion, Bogdan Hreapca
   Telephone: +40 213128104
   E-mail: achizitiipublice.suub@gmail.com
   Fax: +40 213180554
   Internet address(es):
   General address: www.suub.ro
   Address of the buyer profile: www.e-licitatie.ro
   Further information can be obtained from:
   Further information can be obtained from: The above mentioned contact point(s)
   Specifications and additional documents (including documents for competitive dialogue and a dynamic purchasing system) can be obtained from:
   Specifications and additional documents (including documents for competitive dialogue and a dynamic purchasing system) can be obtained from: The above mentioned contact point(s)
   Tenders or requests to participate must be sent to:
   Tenders or requests to participate must be sent to: The above mentioned contact point(s)
  2. Type of the contracting authority
   Ministry or any other national or federal authority, including their regional or local sub-divisions
  3. Main activity
   Health
  4. Contract award on behalf of other contracting authorities
   The contracting authority is purchasing on behalf of other contracting authorities: no
 2. Section II. Object of the contract
  1. Description
   1. Title attributed to the contract by the contracting authority

    Furnizare sistem chirurgie laparoscopica.

   2. Type of contract and location of works, place of delivery or of performance
    Supplies
    Purchase
    Main site or location of works, place of delivery or of performance:

    SUUB, Splaiul Independentei nr. 169, Bucuresti.

   3. Information about a public contract, a framework agreement or a dynamic purchasing system (DPS)
    The notice involves a public contract
   4. Information on framework agreement
   5. Short description of the contract or purchase(s)

    Furnizare sistem chirurgie laparoscopica conform specificatii caiet de sarcini.

   6. Common procurement vocabulary (CPV):
    33162200
   7. Information about Government Procurement Agreement (GPA):
    The contract is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): no
   8. Lots:
    This contract is divided into lots: no
   9. Information about variants:
    Variants will be accepted: no
  2. Quantity or scope of the contract:
   1. Total quantity or scope:

    conform caiet de sarcini.

    Estimated value excluding VAT
    785 232.00 RON
   2. Information about options:
    Options: no
   3. Information about renewals:
  3. Duration of the contract or time limit for completion
   in months: 2 (from the award of the contract)
 3. Section III. Legal, economic, financial and technical information
  1. Conditions relating to the contract
   1. Deposits and guarantees required

    Cuantumul garantiei de participare in suma de 7 852,32 RON reprezinta 1 % din valoarea estimata fara TVA.

    Perioada de valabilitate a garantiei de participare va fi cel putin egala cu perioada de valabilitate a ofertei si se va constitui conform prevederii art. 36 alin. (1) din HG nr. 395/2016. Cont garantii – RO36TREZ7055005XXX000176 – Trezorerie Sector 5. Echivalenta pentru o garantie de participare depusa în valuta se va face la cursul BNR din data publicarii anuntului de participare în SEAP. Dovada constituirii garantiei de participare va fi scanata si incarcata in SEAP.

   2. Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them

    Fonduri Bugetare.

   3. Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded

    Asociere conform art. 53. din Legea privind achizitiile publice nr. 98/2016.

    Asociere conform art. 66. din Legea privind achizitiile sectoriale nr. 99/2016.

    Asociere conform art. 39. din Legea privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii nr. 100/2016.

   4. Other particular conditions
    The performance of the contract is subject to particular conditions: no
  2. Conditions for participation
   1. Personal situation of economic operators, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
    Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met:

    1) Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 164 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice. Operatorul economic(lider, asociat, tert sustinator, subcontractanti, dupa caz) va completa cerinta corespunzatoare in formularul DUAE.

    2) Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 165 si 167 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice. Operatorul economic(lider, asociat, tert sustinator,subcontractanti, dupa caz) va completa cerinta corespunzatoare in formularul DUAE.

    3 )Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 59 si art 60 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice. Operatorul economic(lider, asociat, tert sustinator,subcontractanti, dupa caz) va completa cerinta corespunzatoare in formularul DUAE din documentatia de atribuire.

    Persoanele cu functie de decizie din cadrul Spitalului Universitar de Urgenta Bucuresti sunt: sef lucrari dr. Adriana Elena Nica – manager, conf. dr. Dorin Ionescu – driector medical interimar, ec. Liana Saulea – director financiar – contabil, as. pr. Ioana Naparu -director ingrijiri medicale ec. Bogdan Hreapca – sef Serviciu Achizitii.

    Aceasta declaratie trebuie prezentata de catre toti participantii la procedura impreuna cu DUAE.

    4) Indeplinirea obligatiilor exigibile de plata la bugetul consolidat al statului.

    Operatorul economic (lider, asociat, tert sustinator, subcontractanti, dupa caz) va completa cerinta corespunzatoare in formularul DUAE din documentatia de atribuire. Pentru confirmarea celor declarate in DUAE se va solicita ofertantului castigator dupa aplicarea criteriului de atribuire (inclusiv de catre ofertantul asociat al castigatorului licitatiei sau tertul sustinator, subcontractanti, dupa caz) prezentarea pana la data incheierii raportului procedurii de atribuire a urmatoarelor documente:

    — certificat de atestare fiscala pentru persoane juridice privind obligatiile de plata la bugetul consolidat al statului in original sau copie certificata pe proprie raspundere pentru conformitate cu originalul, document din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii restante la momentul in care trebuie sa prezinte acest certificat. In acest caz sunt aplicabile prevederile art. 166 (2) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice;

    — certificat de atestare fiscala pentru persoane juridice privind obligatiile de plata la bugetul local in original sau copie certificata pe proprie raspundere pentru conformitate cu originalul, document din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii restante la momentul in care trebuie sa prezinte acest certificat. In acest caz sunt aplicabile prevederile art. 166 (2) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.

    Cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau supraveghere al respectivuluioperator economic sau a celor ce au putere de decizie sau de control in cadrul acestuia asa cum rezulta din certificatul constatator emis de onrc/actul constitutiv.

    Pentru persoane juridice straine:

    Operatorul economic va prezenta documente edificatoare – eliberate de autoritati ale tarii de origine (certificate, caziere judiciare, alte documente echivalente) pentru a rezulta apartenenta / înregistrarea la organe din tara respectiva. Se vor prezenta certificate/documente suport conform prevederilor legale, care sa ateste ca acestia nu inregistreaza obligatii fiscale restante in conditiile legii incidente in tara de rezidenta. Documentele prezentate in alta limba decat cea romana vor fi insotite de traducere autorizata.

    Pentru persoanele juridice straine ca modalitate de indeplinire a cerintei este si completarea DUAE conform art. 193 din Legea 98/2016, urmand ca documentele edificatoare sa fie prezentate doar la solicitarea autoritatii contractante, la finalizartea evaluarii ofertelor. In ceea ce priveste obligatiile fiscale acestea vor fi indeplinite in conformitate cu prevederile din tara de rezidenta.

    Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de înregistrare în conditiile legii din tara de rezidenta, ca sunt legal constituiti, ca nu se afla în niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului.

    Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici (lider, asociat, tert sustinator) participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor.

    Documentul justificativ care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE este certificatul constatator emis de ONRC, sau în cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise în tara de rezidenta insotite de traducere autorizata.

    Înainte de atribuirea contractului de furnizare, autoritatea contractanta va solicita ofertantului (lider, asociat, tert sustinator) clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire sa prezinte documente justificative in original sau copie certificata pe proprie raspundere pentru conformitate cu originalul, prin care sa demonstreze îndeplinirea criteriilor de calificare, în conformitate cu informatiile cuprinse în DUAE.

   2. Economic and financial ability
    Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met:

    Situatia economica si financiara a operatorului economic care participa la procedura de atribuire a contractului de achizitie publica, respectiv cifra de afaceri globala pe ultimii 3 ani – 2014, 2015, 2016.

    Minimum level(s) of standards possibly required:

    Demonstrarea situatiei economice si financiare se realizeaza prin completarea cerintei corespunzatoare in formularul DUAE din documentatia de atribuire. Ofertantantul clasat pe locul I,va prezenta la solicitarea autoritatii contractante, dupa aplicarea criteriului de atribuire si inainte de incheierea raportului procedurii de atribuire, documente justificative in sustinerea celor

    declarate in DUAE si anume: bilant contabil 2014, 2015 si 2016 sau extrase din acesta/ orice alte documente fiscale sau financiare care sa dovedeasca realitatea celor declarate in DUAE.

   3. Technical capacity
    Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met:

    Lista cu principalele livrari de produse de natura celor care fac obiectul contractului, livrate în ultimii 3 ani, continând valori, perioade de livrare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati.

    Minimum level(s) of standards possibly required:

    Operatorul economic(lider, asociat, tert sustinator) va completa cerinta corespunzatoare in formularul DUAE din documentatia de atribuire. Documente justificative (certificate/documente/contracte/procese verbale de receptie) care sa probeze cele asumate in DUAE vor fi solicitate doar ofertantului declarat castigator la solicitarea autoritatii contractante, pana la finalizarea evaluarii.

   4. Information about reserved contracts
  3. Conditions specific to services contracts
   1. Information about a particular profession
    Execution of the service is reserved to a particular profession: no
   2. Staff responsible for the execution of the service
    Legal persons should indicate the names and professional qualifications of the staff responsible for the execution of the service: no
 4. Section IV. Procedure
  1. Type of procedure
   1. Type of procedure
    Open
   2. Limitations on the number of operators who will be invited to tender or to participate
   3. Reduction of the number of operators during the negotiation or dialogue
  2. Award criteria
   1. Award criteria
    Lowest price
   2. Information about electronic auction
    An electronic auction will be used: no
  3. Administrative information
   1. File reference number attributed by the contracting authority
   2. Previous publication(s) concerning the same contract
    Previous publication(s) concerning the same contract: no
   3. Conditions for obtaining specifications and additional documents or descriptive document
    Time limit for receipt of requests for documents or for accessing documents: 28.11.2017 16:00
    Payable documents: no
   4. Time limit for receipt of tenders or requests to participate
    29.11.2017 16:00
   5. Date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
   6. Language(s) in which tenders or requests to participate may be drawn up
    Romania
   7. Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
    in days: 60 (from the date stated for receipt of tender)
   8. Conditions for opening of tenders
    Date: 22.12.2017 18:00
    Place:

    In SEAP.

    Persons authorised to be present at the opening of tenders: no
 5. Section VI. Complementary information
  1. Information about recurrence
   This is a recurrent procurement: no
  2. Information about European Union funds
   The contract is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
  3. Additional information

   Documentatia de atribuire este afisata in SEAP, www.e-licitatie.ro.

   Documentul DUAE este disponibil în format electronic, prin intermediul serviciului on-line, pus la dispozitie gratuit de Comisia Europeana, disponibil la adresa de internet https://ec.europa.eu/growth/toolsdatabases/espd/filter.

   In cazul in care se constata ca ofertele clasate pe primul loc, au preturi egale, autoritatea contractanta, va solicita respectivilor ofertanti pentru departajare, clarificari prin intermediul SEAP in vederea incarcarii electronice de catre operatorii economici de documente care contin noi preturi.

  4. Procedures for appeal
   1. Body responsible for appeal procedures
    Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
    Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
    Bucuresti
    030084
    Romania
    Contact point(s): 030084
    Telephone: +40 213104641
    E-mail: office@cnsc.ro
    Fax: +40 213104642 / +40 218900745
    Internet address: http://www.cnsc.ro
   2. Lodging of appeals
   3. Service from which information about the lodging of appeals may be obtained
    Spitalul Universitar De Urgenta
    Splaiul Independentei nr. 169, sect. 5
    Bucuresti
    050098
    Romania
    Contact point(s): 050098
    Telephone: +40 213141500
    Fax: +40 213141500
  5. Date of dispatch of this notice
   25.10.2017

Еще тендеры из страны Румыния за этот срок

Sterilisation, disinfection and hygiene devices Источник: TED

Medical equipments Источник: TED

Communications equipment Источник: TED

Tomography devices Источник: TED

Lifting and handling equipment Источник: TED