Orthopaedic prostheses

Зарегиструйтесь

Поделиться:
Страна: Румыния
Язык: EN RO
Заказчик: Spitalul Universitar de Urgenta Bucuresti
Номер: 4228271
Дата публикации: 13-09-2017
Начальная цена контракта: 3 125 351 (RUB)
Оригинальная сумма: 211 716 (RON)

Источник: TED
Описание на оригинальном языке
Тэги: electrotechnical, electronic and electromechanical equipment

Описание

 1. Section I. Contracting authority
  1. Name, addresses and contact point(s)
   Spitalul Universitar de Urgenta Bucuresti
   Splaiul Independentei nr. 169, sector 5
   Bucuresti
   050098
   Romania
   Contact point(s): 050098
   For the attention of: ec. Daniela Dobos
   Telephone: +40 213128104
   E-mail: achizitiipublice.suub@gmail.com
   Fax: +40 213180554
   Internet address(es):
   General address: www.suub.ro
   Address of the buyer profile: www.e-licitatie.ro
   Further information can be obtained from:
   Further information can be obtained from: The above mentioned contact point(s)
   Specifications and additional documents (including documents for competitive dialogue and a dynamic purchasing system) can be obtained from:
   Specifications and additional documents (including documents for competitive dialogue and a dynamic purchasing system) can be obtained from: The above mentioned contact point(s)
   Tenders or requests to participate must be sent to:
   Tenders or requests to participate must be sent to: The above mentioned contact point(s)
  2. Type of the contracting authority

  3. Main activity
   Health
  4. Contract award on behalf of other contracting authorities
   The contracting authority is purchasing on behalf of other contracting authorities: no
 2. Section II. Object of the contract
  1. Description
   1. Title attributed to the contract by the contracting authority

    Furnizare implante artroplastice.

   2. Type of contract and location of works, place of delivery or of performance
    Supplies
    Purchase
    Main site or location of works, place of delivery or of performance:

    Bucuresti, spl. Independentei nr. 169, sector 5, Bucuresti.

    NUTS code: RO321
   3. Information about a public contract, a framework agreement or a dynamic purchasing system (DPS)
    The notice involves the establishment of a framework agreement
   4. Information on framework agreement
    Framework agreement with a single operatorDuration of the framework agreement
    in months: 48
    Estimated total value of purchases for the entire duration of the framework agreement
    Estimated value excluding VAT
    Range: between 211 716.00 and 28 996 000.00 RONFrequency and value of the contracts to be awarded:

    Frecventa si valoarea contractelor ce urmeaza sa fie atribuite: lunar, trimestrial sau pe orice perioada acoperita de disponibil bugetar. Valoarea maxima estimata a celui mai mare contract subsecvent este: lot 1 – 21 712 RON, lot 2 = 34 148 RON; lot. 3 = 17 856 RON; lot 4 = 12 000 RON; lot. 5 = 10 800 RON; lot. 6 = 35 200; lot. 7= 80 000 RON.

   5. Short description of the contract or purchase(s)

    Achizitionare Implante artroplastice.

   6. Common procurement vocabulary (CPV):
    33183200
   7. Information about Government Procurement Agreement (GPA):
    The contract is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): yes
   8. Lots:
    This contract is divided into lots: yes
    one or more lots
   9. Information about variants:
    Variants will be accepted: no
  2. Quantity or scope of the contract:
   1. Total quantity or scope:

    Conform caiet de sarcini.

    Estimated value excluding VAT
    Range: between 211 716.00 and 28 996 000.00 RON
   2. Information about options:
    Options: no
   3. Information about renewals:
  3. Duration of the contract or time limit for completion
   in months: 48 (from the award of the contract)

  Information about lots

  Lot No: 1 Lot title: Proteza totala necimentata de sold de titan cu cuplu metal-polietilena cross-linkata

  1. Short description

  Conform caiet de sarcini.

  2. Common procurement vocabulary (CPV):
  33183200
  3. Quantity or scope:
  Estimated value excluding VAT: Range: between 21 712.00 and 6 513 600.00 RON
  4. Indication about different date for duration of contract or starting/completion
  in months: 48 (from the award of the contract)
  5. Additional information about lots

  Valoarea garantiei de participare este: 32 568 RON.  Lot No: 2 Lot title: Proteza totala necimentata de sold de titan cu cuplu ceramica-ceramica

  1. Short description

  Conform caiet de sarcini.

  2. Common procurement vocabulary (CPV):
  33183200
  3. Quantity or scope:
  Estimated value excluding VAT: Range: between 34 148.00 and 6 829 600.00 RON
  4. Indication about different date for duration of contract or starting/completion
  in months: 48 (from the award of the contract)
  5. Additional information about lots

  Valoarea garantiei de participare este: 34 148 RON.  Lot No: 3 Lot title: Proteza totala cimentata de sold cu cuplu metal-polietilena cross-linkta

  1. Short description

  Conform caiet de sarcini.

  2. Common procurement vocabulary (CPV):
  33183200
  3. Quantity or scope:
  Estimated value excluding VAT: Range: between 17 856.00 and 5 356 800.00 RON
  4. Indication about different date for duration of contract or starting/completion
  in months: 48 (from the award of the contract)
  5. Additional information about lots

  Valoarea garantiei de participare este: 26 784 RON.  Lot No: 4 Lot title: Proteza totala de sold cimentata anatomica, cuplu metal – polietilena

  1. Short description

  Conform caiet de sarcini.

  2. Common procurement vocabulary (CPV):
  33183200
  3. Quantity or scope:
  Estimated value excluding VAT: Range: between 12 000.00 and 3 600 000.00 RON
  4. Indication about different date for duration of contract or starting/completion
  in months: 48 (from the award of the contract)
  5. Additional information about lots

  Valoarea garantiei de participare este: 18 000 RON.  Lot No: 5 Lot title: Proteza totala de sold cimentata neanatomica, cuplu metal – polietilena, autocentrata

  1. Short description

  Conform caiet de sarcini.

  2. Common procurement vocabulary (CPV):
  33183200
  3. Quantity or scope:
  Estimated value excluding VAT: Range: between 10 800.00 and 3 240 000.00 RON
  4. Indication about different date for duration of contract or starting/completion
  in months: 48 (from the award of the contract)
  5. Additional information about lots

  Valoarea garantiei de participare este: 16 200 RON.  Lot No: 6 Lot title: Tija femurala modulara de revizie necimentata de sold (include cap femural compatibil)

  1. Short description

  Conform caiet de sarcini.

  2. Common procurement vocabulary (CPV):
  33183200
  3. Quantity or scope:
  Estimated value excluding VAT: Range: between 35 200.00 and 1 056 000.00 RON
  4. Indication about different date for duration of contract or starting/completion
  5. Additional information about lots

  Valoarea garantiei de participare este: 5 280 RON.  Lot No: 7 Lot title: Proteza totala de genunchi tip balama rotationala cimentata cu fixarea diafizara intrafemurala si intratibiala

  1. Short description

  Conform caiet de sarcini.

  2. Common procurement vocabulary (CPV):
  33183200
  3. Quantity or scope:
  Estimated value excluding VAT: Range: between 80 000.00 and 2 400 000.00 RON
  4. Indication about different date for duration of contract or starting/completion
  5. Additional information about lots

  Valoarea garantiei de participare este: 12 000 RON. 3. Section III. Legal, economic, financial and technical information
  1. Conditions relating to the contract
   1. Deposits and guarantees required

    Cuantumul garantiei de participare reprezinta 0.5 % din valoarea maxima estimata a acordului cadru si este precizata in sectiunea Informatii privind loturile pentru fiecare lot in parte. Perioada de valabilitate a garantiei de participare va fi cel putin egala cu perioada de valabilitate a ofertei si se va constitui conform prevederii art. 36 alin. (1) din HG nr. 395/2016. Cont garantii – RO36TREZ7055005XXX000176 – Trezorerie Sector 5. Echivalenta pentru o garantie de participare depusa în valuta se va face la cursul BNR din data publicarii anuntului de participare în SEAP. Dovada constituirii garantiei de participare va fi scanata si incarcata in SEAP. Garantia de buna executie va fi in cuantum de 5 % din valoarea fara TVA si se va solicita contractelor subsecvente a caror valoare este egala sau depaseste pragul valoric prevazut la art. 7 alin. (1), lit. b) din Legea 98/2016 privind achizitiile publice. Aceasta poate fi constituita în termen de 5 zile lucratoare de la data semnarii contractului subsecvent prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis în conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, care devine anexa la contract.

   2. Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them

    PNS ortopedie.

   3. Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded

    Asociere conform art. 53. din Legea privind achizitiile publice nr. 98/2016; Asociere conform art. 66. din Legea privind achizitiile sectoriale nr. 99/2016; Asociere conform art. 39. din Legea privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii nr. 100/2016.

   4. Other particular conditions
    The performance of the contract is subject to particular conditions: no
  2. Conditions for participation
   1. Personal situation of economic operators, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
    Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met:

    Cerinta nr. 1 – Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 164 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice; Operatorul economic (lider, asociat, tert sustinator, subcontractant) va completa cerinta corespunzatoare din formularul DUAE.

    Cerinta nr. 2 – Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 165 si art. 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice;Operatoruleconomic (lider, asociat, tert sustinator, subcontractant) va completa cerinta corespunzatoare in formularul DUAE.

    Cerinta nr. 3 – Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 59 si 60 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice; Operatorul economic (lider, asociat, tert sustinator, subcontractant) va completa cerinta corespunzatoare in formularul DUAE din documentatia de atribuire. Persoane cu functie de decizie din cadrul Spitalului Universitar de Urgenta Bucuresti: sef Lucrari dr. Adriana Elena Nica – manager, conf. dr. Dorin Ionescu - director medical interimar, ec. Liana Mariana Saulea – director financiar – contabil, as. pr. Naparu Ioana Mihaela - director de Ingrijiri Medicale; ec. Bogdan Hreapca - sef Serviciu Achizitii.

    Aceasta declaratie trebuie prezentata de catre toti participantii la procedura impreuna cu DUAE. Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Aceste documente pot fi: certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentarii; cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv; dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice; alte documente edificatoare, dupa caz.

    Pentru persoane juridice straine:

    Operatorul economic va prezenta documente edificatoare – eliberate de autoritati ale tarii de origine (certificate, cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/ actul constitutiv, alte documente echivalente) pentru a rezulta apartenenta / înregistrarea la organe din tara respectiva. Se vor prezenta certificate/documente suport conform prevederilor legale, care sa ateste ca acestia nu inregistreaza obligatii fiscale restante in conditiile legii incidente in tara de rezidenta. Documentele prezentate in alta limba decat cea romana vor fi insotite de traducere autorizata. Pentru persoanele juridice straine ca modalitate de indeplinire a cerintei este si completarea DUAE conform art. 193 din Legea 98/2016, urmand ca documentele edificatoare sa fie prezentate doar la solicitarea autoritatii contractante, la finalizartea evaluarii ofertelor, de catre ofertantul declarat castigator.

    In ceea ce priveste obligatiile fiscale acestea vor fi indeplinite in conformitate cu prevederile din tara de rezidenta. Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de înregistrare în conditiile legii din tara de rezidenta, ca sunt legal constituiti, ca nu se afla în niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului. Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici (subcontractant, daca este cazul) participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentul justificativ care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE este certificatul constatator emis de ONRC, sau în cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise în tara de rezidenta. Înainte de atribuirea acordului-cadru, autoritatea contractanta va solicita ofertantului (lider, asociat, tert sustinator) castigator dupa aplicarea criteriului de atribuire sa prezinte documente justificative in original sau copie certificata pe proprie raspundere pentru conformitate.

   2. Economic and financial ability
    Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met:

    Situatia economica si financiara a operatorului economic care participa la procedura de atribuire a contractului de achizitie publica, respectiv cifra de afaceri globala pe ultimii 3 ani - 2014, 2015, 2016;

    Minimum level(s) of standards possibly required:

    Demonstrarea situatiei economice si financiare se realizeaza prin completarea cerintei corespunzatoare in formularul DUAE din documentatia de atribuire.

    Ofertantul va prezenta la solicitarea autoritatii contractante, dupa aplicarea criteriului de atribuire si inainte de incheierea raportului procedurii de atribuire documente justificative in sustinerea celor declarate in DUAE si anume: bilantul contabil sau extrase din acesta / orice alte documente fiscale sau financiare care sa dovedeasca realitatea celor declarate in DUAE.

   3. Technical capacity
    Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met:

    Lista cu principalele livrari de produse, de natura celor care fac obiectul contractului, efectuate în ultimii 3 ani, continând valori, perioade de livrare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati.

    Ofertantul trebuie sa faca dovada, prin prezentarea unor certificate valabile emise de organisme acreditate sau alte probe / dovezi, ca la nivelul societatii are implementate cerintele SR EN ISO 9001-2008 sau echivalent pentru activitatea ce face obiectul contractului.

    Minimum level(s) of standards possibly required:

    Operatorul economic (lider, asociat, tert sustinator) va completa cerinta corespunzatoare in formularul DUAE din documentatia de atribuire.

    Ofertantul declarat castigator dupa aplicarea criteriului de atribuire, pana la data incheierii raportului procedurii de atribuire,trebuie sa prezinte in sustinerea acestei cerinte,contracte,procese verbale, documente constatatoare sau orice alte documente are sa confirme cele mentionate in DUAE.

    Operatorul economic (lider, asociat, tert sustinator) va completa cerinta corespunzatoare in formularul DUAE din documentatia de atribuire.

    Ofertantul declarat castigator dupa aplicarea criteriului de atribuire, pana la data incheierii raportului procedurii de atribuire,trebuie sa prezinte in sustinerea acestei cerinte in xerocopie certificata cu originalul un certificat emis de organisme de certificare acreditate sau alte probe/dovezi. Dovada implementarii unui sistem de management al calitatii poate fi constituita si de raportul de audit.

   4. Information about reserved contracts
  3. Conditions specific to services contracts
   1. Information about a particular profession
    Execution of the service is reserved to a particular profession: no
   2. Staff responsible for the execution of the service
    Legal persons should indicate the names and professional qualifications of the staff responsible for the execution of the service: no
 4. Section IV. Procedure
  1. Type of procedure
   1. Type of procedure
    Open
   2. Limitations on the number of operators who will be invited to tender or to participate
   3. Reduction of the number of operators during the negotiation or dialogue
  2. Award criteria
   1. Award criteria
    Lowest price
   2. Information about electronic auction
    An electronic auction will be used: no
  3. Administrative information
   1. File reference number attributed by the contracting authority
   2. Previous publication(s) concerning the same contract
    Previous publication(s) concerning the same contract: no
   3. Conditions for obtaining specifications and additional documents or descriptive document
    Time limit for receipt of requests for documents or for accessing documents: 13.10.2017 14:00
    Payable documents: no
   4. Time limit for receipt of tenders or requests to participate
    16.10.2017 16:00
   5. Date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
   6. Language(s) in which tenders or requests to participate may be drawn up
    Romania
   7. Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
    in days: 60 (from the date stated for receipt of tender)
   8. Conditions for opening of tenders
    Date: 13.11.2017 18:00
    Place:

    In SEAP

    Persons authorised to be present at the opening of tenders: no
 5. Section VI. Complementary information
  1. Information about recurrence
   This is a recurrent procurement: no
  2. Information about European Union funds
   The contract is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
  3. Additional information

   Documentatia de atribuire este afisata in SEAP, www.e-licitatie.ro

   Documentul DUAE este disponibil în format electronic, prin intermediul serviciului online, pus la dispozitie gratuit de Comisia Europeana, disponibil la adresa de internet https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter

   Modul dedepartajare a ofertelor cu preturi egale se va face astfel: In situatia in care exista doi sau mai multi ofertanti clasati pe primul loc cu acelasi pret, autoritatea contractanta va solicita clarificari prin intermediul SEAP si va solicita ofertantilor aflati in aceasta situatie sa transmita in format electronic prin SEAP o noua propunere financiara,acordul cadru urmand a fi incheiat cu ofertantul a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut. Daca si in urma a maxim doua reofertari se contstata ca pe primul loc se afla doi sau mai multi ofertanti cu acelasi pret, atunci procedura de atribuire pentru respectivul lot va fi anulata.

  4. Procedures for appeal
   1. Body responsible for appeal procedures
    Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
    Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
    Bucuresti
    030084
    Romania
    Contact point(s): 030084
    Telephone: +40 213104641
    E-mail: office@cnsc.ro
    Fax: +40 213104642 / +40 218900745
    Internet address: http://www.cnsc.ro
   2. Lodging of appeals

    Termenele si modalitatile de exercitare a cailor de atac sunt prevazute in Legea nr. 101/2016.

   3. Service from which information about the lodging of appeals may be obtained
    Spitalul Universitar de Urgenta Bucuresti
    Spl. Independentei nr. 169, sector 5
    Bucuresti
    050098
    Romania
    Contact point(s): 050098
    Telephone: +40 213141500
    E-mail: achzitiipublice.suub@gmail.com
    Fax: +40 213141500
  5. Date of dispatch of this notice
   08.09.2017

Еще тендеры из страны Румыния за этот срок

Antineoplastic agents Источник: TED

Natural gas Источник: TED

Lettering equipment Источник: TED

Central-heating equipment Источник: TED

Water containers Источник: TED