Software maintenance and repair services

Зарегиструйтесь

Поделиться:
Страна: Румыния
Язык: EN RO
Заказчик: Ministerul Afacerilor Interne
Номер: 3628034
Дата публикации: 10-08-2017
Начальная цена контракта: 103 060 500 (RUB)
Оригинальная сумма: 6 981 475 (RON)

Источник: TED
Описание на оригинальном языке

Описание

 1. Section I. Contracting authority
  1. Name, addresses and contact point(s)
   Ministerul Afacerilor Interne
   Piata Revolutiei nr. 1A, sector 1
   Bucuresti
   010086
   Romania
   Contact point(s): 010086
   For the attention of: Mariana Popa
   Telephone: +40 213037080/30397
   E-mail: mariana.popa@mai.gov.ro
   Fax: +40 213161061
   Internet address(es):
   General address: www.mai.gov.ro
   Address of the buyer profile: www.e-licitatie.ro
   Further information can be obtained from:
   Further information can be obtained from: The above mentioned contact point(s)
   Specifications and additional documents (including documents for competitive dialogue and a dynamic purchasing system) can be obtained from:
   Specifications and additional documents (including documents for competitive dialogue and a dynamic purchasing system) can be obtained from: The above mentioned contact point(s)
   Tenders or requests to participate must be sent to:
   Tenders or requests to participate must be sent to: The above mentioned contact point(s)
  2. Type of the contracting authority
   Ministry or any other national or federal authority, including their regional or local sub-divisions
  3. Main activity
   Public order and safety
  4. Contract award on behalf of other contracting authorities
   The contracting authority is purchasing on behalf of other contracting authorities: no
 2. Section II. Object of the contract
  1. Description
   1. Title attributed to the contract by the contracting authority

    Achizitie de servicii de mentenanta si suport tehnic pentru solutia SINS.

   2. Type of contract and location of works, place of delivery or of performance
    Services
    Main site or location of works, place of delivery or of performance:

    Centrul National SIS, sos. Oltenitei nr. 217B, sector 4, Bucuresti.

    NUTS code: RO321
   3. Information about a public contract, a framework agreement or a dynamic purchasing system (DPS)
    The notice involves the establishment of a framework agreement
   4. Information on framework agreement
    Framework agreement with a single operatorDuration of the framework agreement
    in months: 48
    Estimated total value of purchases for the entire duration of the framework agreement
    Estimated value excluding VAT
    6 981 475.00 RONFrequency and value of the contracts to be awarded:

    Pe durata acordului-cadru de 4 ani se vor incheia mai multe contracte subsecvente. Calendarul de atribuire a contractelor subsecvente va fi, de regula, anual. In functie de necesitatile aparute, fara a depasi cantitatile maxime estimate pentru acordul cadru, se pot incheia contracte subsecvente semestrial sau trimestrial.

   5. Short description of the contract or purchase(s)

    Achizitie de servicii de mentenanta si suport tehnic pentru solutia SINS.

   6. Common procurement vocabulary (CPV):
    72267000, 72611000
   7. Information about Government Procurement Agreement (GPA):
    The contract is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): no
   8. Lots:
    This contract is divided into lots: no
   9. Information about variants:
    Variants will be accepted: no
  2. Quantity or scope of the contract:
   1. Total quantity or scope:

    Cantitati acord-cadru minim 1 - maxim 412 servicii de mentenanta si suport tehnic pe o perioada de 48 luni din care: 48 servicii de mentenanta preventiva, 128 servicii de mentenanta evolutiva, 180 servicii de mentenanta corectiva, 8 servicii de mentenanta adaptiva, 48 servicii de suport tehnic, conform anexei nr. 1 Centralizator de preturi.

    Valoare estimata a acordului-cadru pentru o perioada de 48 luni: 6 981 475 RON fara TVA.

    Cantitatile contractului subsecvent cu cea mai mare valoare sunt de minim 1- maxim 103 servicii de mentenanta si suport tehnic pe o perioada de 12 luni din care: 12 servicii de mentenanta preventica, 32 Servicii de mentenanta evolutiva, 45 Servicii de mentenanta corectiva, 2 servicii de mentenanta adaptiva, 12 sefvicii de suport tehnic conform Anexei nr. 1 Centralizator de preturi.

    Contractul subsecvent cu cea mai mare valoare pentru o perioada de 12 luni este de 1 745 368,75 RON fara TVA.

    Nota:

    1. Autoritatea contractanta nu are obligatia de a achizitiona servicii de mentenanta si suport tehnic astfel încat sa acopere cantitatea maxima si/sau valoarea maxima a acordului-cadru.

    Detalierea activitatilor pe fiecare tip de mentenanta se regaseste in fisier separat, la sectiunea General – Documente, Document de atribuire.

    Estimated value excluding VAT
    6 981 475.00 RON
   2. Information about options:
    Options: no
   3. Information about renewals:
  3. Duration of the contract or time limit for completion
   in months: 48 (from the award of the contract)
 3. Section III. Legal, economic, financial and technical information
  1. Conditions relating to the contract
   1. Deposits and guarantees required

    Ofertantul are obligatia de a constitui garantia de participare conform art. 36 alin. (1) din HG 395/2016 in cuantum de 69 814 RON. Pentru conversia cu alte valute se va utiliza cursul afisat de BNR cu 5 zile înainte de data limita de depunere a ofertelor, ca inclusa în cele 5 zile. Perioada de valabitate a garantiei de participare trebuie sa acopere perioada de valabilitate a ofertei, respectiv: 90 de zile de la data limita de depunere a ofertelor. Instrument de garantare: se poate utiliza Formularul 1.

    Constituirea garantiei prin virament se face in contul RO86 TREZ 7005 005X XX00 0168 deschis la ATCMB, Cod fiscal: 4267095.

    Nota:

    — Garantia de participare va fi incarcata in SEAP, in sectiunea dedicata, cu semnatura electronica extinsa, pana la data si ora-limita de depunere a ofertelor. Nerespectarea acestei cerinte se va clarifica de catre comisia de evaluare cu ofertantii in maximum 3 zile lucratoare de la data-limita de depunere a ofertelor, sub sanctiunea respingerii ofertei ca inacceptabila. Eliberarea garantiei de participare se va face în conformitate cu prevederile art. 38 din HG nr. 395/2016. Cuantumul garantiei de buna executie este de 10 % din valoarea contractului subsecvent, fara TVA. Garantia de buna executie se va constituii in termen de 5 zile lucratoare de la data semnarii contractului subsecvent, in conformitate cu prevederile art. 40 din HG 395/2016.

    Constituirea garantiei prin virament se face in contul de Trezorerie al achizitorului, cu conditia confirmarii acestuia de catre banca emitenta, in favoarea autoritatii contractante.

   2. Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them

    Fonduri nerambursabile FSI: 75%. Contributie nationala: 25 %. Acest contr. este prevazut in bugetul proiectului ROFSIB20160S3A09P01 „Achiz. de serv. de mentenanta si suport tehnic pentru solutia SINS”.

   3. Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded

    Asociere conform art. 53. din Legea privind achizitiile publice nr. 98/2016; Asociere conform art. 66. din Legea privind achizitiile sectoriale nr. 99/2016; Asociere conform art. 39. din Legea privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii nr. 100/2016.

   4. Other particular conditions
    The performance of the contract is subject to particular conditions: no
  2. Conditions for participation
   1. Personal situation of economic operators, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
    Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met:

    Cerinta 1 – Declaratie privind neîncadrarea în situatiile prevazute la art. 58-63, art. 164, art. 165 si art. 167 din Legea nr. 98/2016 pentru ofertant/ofertant asociat, terti sustinatori si subcontractanti. Aceasta declaratie trebuie sa fie prezentata o data cu DUAE.

    In cazul in care oferta este depusa de o asociere, fiecare asociat (inclusiv liderul) va prezenta documentele si formularele mentionate mai jos:

    Ofertantul/ofertantul asociat, tertul sustinator si subcontractantul nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute 58-63, art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice. Probarea indeplinirii celor asumate se face prin completarea DUAE urmand ca la solicitarea autoritatii contractante sa fie depuse documente justificative aferente celor asumate prin completarea DUAE, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc,ca urmare a rezultatului obtinut in urma finalizarii licitatiei electronice.

    Aceste documente pot fi:

    1. Certificate prin care se confirma plata taxelor si impozitelor la bugetul general consolidat si la bugetul local din care sa reiasa lipsa datoriilor restante la momentul prezentarii. Solicitat – Cerinta obligatorie. Se va prezenta DUAE, completandu-se sectiunile aferente cerintelor solicitate.

    2. Cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv;

    Persoane cu functii de decizie:

    1. Nica Geani-Catalin – secretar general adjunct al Ministerului Afacerilor Interne;

    2. Dimofte Dorina – (I) director general al Directiei Generale Financiare;

    3. Marin Lucian -Vasile – director general al Directiei Generale Juridice;

    4. Peligrad Ion – (I) director general al Directiei Generale Logistice;

    5. Boariu Iuliana – director CNSIS;

    6. Ion George – director adjunct CNSIS;

    7. Radu Valeriu – director Directia Achizitii Publice;

    8. Jipa Valentin – sef Serviciu achizitii tehnica si echipament-DAP.

    Nota:

    Autoritatea contractanta va exclude din procedura orice ofertant/ofertant asociat/tert sustinator/subcontractant care se incadreaza in situatiile prevazute la art. 58-63, art. 164, art. 165 si art. 167 din Legea nr. 98/2016. Se va completa DUAE, conform art. 193 din Legea nr. 98/2016.

    Daca este cazul, ofertantii vor prezenta odata cu DUAE o lista cu datele de identificare ale tertilor sustinatori/subcontractantilor, in vederea respectarii prevederilor art. 63 alin. (2) din Legea 98/2016.

    Se vor depune, odata cu DUAE, urmatoarele documente: angajamentul ferm al tertului sustinator din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia, a acordului de subcontractare si/sau a acordului de asociere, dupa caz.

    Nedepunerea acestora odata cu DUAE, constituie temei pentru solicitarea de clarificari pentru eventualele inadvertente de forma ale informatiilor cuprinse in sectiunile DUAE, atat ale ofertantului/candidatului, cat si ale subcontractantului/tertului sustinator, acest lucru fiind necesar pentru a asigura desfasurarea corespunzatoare a procedurii de atribuire.

    Toate documentele solicitate de autoritate contractanta vor fi depuse de ofertant prin mijloace electronice in SEAP, semnate cu semnatura electronica extinsa bazata pe un certificat calificat, conform Legii nr. 455/2001, republicata, privind semnatura electronica.

    Documentele emise in alta limba decat romana vor fi prezentate in limba in care au fost emise, insotite de o traducere autorizata a acestora in limba romana. Toate documentele vor avea, pe langa semnatura, mentionat in clar numele intreg al persoanei semnatare. Prezentarea Certificatului constatator emis de Oficiul Registrului Comertului, care sa ateste ca ofertantul este abilitat sa desfasoare activitati similare celor care fac obiectul prezentei achizitii (obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC).

    Nota: certificatul constatator poate fi prezentat in original/copie legalizata/fotocopie certificata „conform cuoriginalul” (formula specificata poate fi efectuata olograf sau prin aplicarea unei stampile continand aceasta mentiune) insusita prin semnatura reprezentantului abilitat sa depuna documentele si prin stampila operatorului economic] sau emis în forma electronica, avand încorporata, atasata sau logic asociata semnatura electronica extinsa (Notificare ONRC_Serviciul InfoCert_AC_0).Informatiile din certificatul constatator sa fie reale/valide la data prezentarii acestuia.

    Pentru persoane juridice/fizice straine:

    In cazul ofertantilor de alta nationalitate decât cea româna, documentele mentionate vor fi transmise în limba de origine, insotit de o traducere autorizata a acestuia in limba romana. Documente edificatoare privind obiectul de activitate al operatorului economic (conform prevederilor art. 173 din Legea nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare). Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea în cadrul procedurii: se vor prezenta documente care dovedesc o forma de înregistrare/atestare ori apartenenta.

    Documentele vor fi prezentate în traducere autorizata în limba romana.

    Modalitate prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei:

    Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificat constatator emis de ONRC, sau în cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise în tara de rezidenta, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

    Pentru persoane juridice/fizice straine documentele care dovedesc o forma de inregistrare / atestare vor fi prezentate in traducere in limba romana.

    Toate documentele solicitate de autoritatea contractanta vor fi depuse de ofertant prin mijloace electronice in SEAP, semnate cu semnatura electronica extinsa bazata pe un certificat calificat, conform Legii nr. 455/2001, republicata, privind semnatura electronica.

   2. Economic and financial ability
    Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met:

    Cerinta nr. 1

    Media cifrei de afaceri globala pe ultimii 3 ani (2014, 2015, 2016 sa fie de cel putin 3 490 737 RON fara TVA. Valorile vor fi exprimate in lei. Pentru conversia lei/alta valuta se va utiliza cursul mediu anual comunicat de BCE pentru anul respectiv (2014, 2015, 2016). Daca un grup de operatori economici depun o oferta comuna, atunci situatia economica si financiara se demonstreaza prin luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor grupului cu aplicarea prevederilor art. 31 alin. (3) din HG 395/2016.

    Se vor prezenta situatiile financiare sau extrase din situatiile financiare (bilanturi afererente exercitiilor financiare pentru ultimii 3 ani financiari incheiati (2014, 2015, 2016) vizate de autoritatea unde au fost depuse sau va fi prezentata recipisa care atesta depunerea prin mijloace electronice, copie conform cu originalul cu semnatura si stampila”

    Pentru conversia lei/alta valuta se va utiliza cursul mediu annual comunicat de BCE pentru anul respectiv (2014, 2015, 2016).

    Cerinta nr. 2

    In cazul in care ofertantul isi demonstreaza situatia economica si financiara invocand si sustinerea acordata de catre o alta persoana, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, de regula, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitia ofertantului resursele financiare invocate.

    Minimum level(s) of standards possibly required:

    Initial operatorii economici participanti la procedura de atribuire (ofertant/ofertant asociat/tert sustinator) vor completa DUAE (conform art. 193 alin. (1) din Legea 98/2016). Ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor va fi obligat sa prezinte Documentele justificative doar la solicitarea autoritatii contractante.

    — Se vor depune, odata cu DUAE, urmatoarele documente: angajamentul ferm al tertului sustinator din care rezulta modul efectiv în care se va materializa sustinerea acestuia, a acordului de subcontractare si/sau a acordului de asociere, dupa caz. Nedepunerea acestora odata cu DUAE, constituie temei pentru solicitarea de clarificari pentru eventualele inadvertente de forma ale informatiilor cuprinse în sectiunile DUAE, atât ale ofertantului/candidatului, cât si ale subcontractantului/tertului sustinator, acest lucru fiind necesar pentru a asigura desfasurarea corespunzatoare a procedurii de atribuire.

   3. Technical capacity
    Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met:

    Cerinta nr. 1

    Informatii privind asocierea. In cazul in care oferta va fi depusa in asociere se vor prezenta urmatoarele documente:

    — lista cuprinzand asociatii.

    — acord sau o scrisoare preliminara de asociere.

    — declaratie prin care se obliga ca in cazul in care oferta sa este declarata castigatoare va legaliza asocierea, iar contractul de asociere legalizat va fi prezentat Autoritatii contractante, inainte de data semnarii contractului.

    Cerinta nr. 2

    Informatii privind subcontractantii. In cazul in care oferta este depusa de un operator economic ce are, eventual, intentia de a subcontracta parte/parti din contract, se va prezenta un document in acest sens.

    Cerinta nr. 3 (experienta similara):

    Ofertantul va prezenta o lista a principalelor servicii prestate in ultimii 3 ani (calculati pana la data limita de depunere a oferelor), continand valori, perioade de prestare, beneficiari, indiferent daca acestia sunt autoritati contractante sau clienti privati. In acest sens, ofertantul va demonstra ca a prestat in ultimii 3 ani, prin unul sau mai multe contracte servicii informatice similare celor de mentenanta si suport tehnic sau alte servicii informatice pentru un sistem informatic (a se vedea nota 1 si nota 2). Valoarea cumulata a serviciilor care fac obiectul contractului trebuie sa fie in valoare de minim 1 745 368,75 RON fara TVA. Pentru contractele pe care ofertantul le va prezenta pentru a demonstra experienta similara, se vor completa urmatoarele informatii: tipul contractului;obiectul contractului; descrierea serviciilor prestate; cod CPV servicii prestate; valoarea serviciilor prestate; beneficiarul contractului; pret total contract; perioada in care s-a realizat implementarea contractului.

    Nota 1: Prestarile de servicii se confirma prin prezentarea unor certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul privat beneficiar. Nota 2: Se va demonstra ca ati mai prestat servicii de mentenanta si suport tehnic în domeniul sistemelor informatice. Prin sistem informatic se întelege un ansamblu de componente: hardware, software de baza, baza de date, aplicatie si interfata cu alte sisteme informatice sau cu utilizatorii finali.

    Cerinta nr. 4

    In cazul in care ofertantul isi demonstreaza capacitatea tehnica si profesionala invocand si sustinerea acordata de o alta persoana, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, de regula, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, prin care acesta confirma faptul ca va pune la dispozitia ofertantului resursele tehnice si profesionale invocate.

    Cerinta:

    Ofertantul va demonstra ca are implementat un sistem de management al calitatii conform SR EN ISO 9001 sau echivalent, prin prezentarea unor certificate valabile emise de organisme de certificare acreditate sau alte probe/dovezi”.

    Minimum level(s) of standards possibly required:

    — Se va completa initial DUAE, urmand ca documentele justificative sa fie prezentate doar la solicitarea autoritatii contractante de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

    — Se vor depune, odata cu DUAE, urmatoarele documente: angajamentul ferm al tertului sustinator din care rezulta modul efectiv în care se va materializa sus?inerea acestuia, a acordului de subcontractare si/sau a acordului de asociere, dupa caz. Nedepunerea acestora odata cu DUAE, constituie temei pentru solicitarea de clarificari pentru eventualele inadvertente de forma ale informatiilor cuprinse în sectiunile DUAE, atât ale ofertantului/candidatului, cât si ale subcontractantului/tertului sustinator, acest lucru fiind necesar pentru a asigura desfasurarea corespunzatoare a procedurii de atribuire.

    Initial operatorii economici vor completa DUAE (conform art. 193 alin. (1) din Legea 98/2016). Ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor va fi obligat sa prezinte Documentele justificative doar la solicitarea autoritatii contractante.

    Pentru conversia lei/alta valuta se va utiliza cursul mediu anual comunicat de BCE pentru anul respectiv (2014, 2015, 2016).

    — Se va completa initial DUAE, urmand ca documentele justificative sa fie prezentate doar la solicitarea autoritatii contractante de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

    — Se va completa initial DUAE, urmand ca documentele justificative sa fie prezentate doar la solicitarea autoritatii contractante de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

   4. Information about reserved contracts
  3. Conditions specific to services contracts
   1. Information about a particular profession
    Execution of the service is reserved to a particular profession: no
   2. Staff responsible for the execution of the service
    Legal persons should indicate the names and professional qualifications of the staff responsible for the execution of the service: no
 4. Section IV. Procedure
  1. Type of procedure
   1. Type of procedure
    Open
   2. Limitations on the number of operators who will be invited to tender or to participate
   3. Reduction of the number of operators during the negotiation or dialogue
  2. Award criteria
   1. Award criteria
    Lowest price
   2. Information about electronic auction
    An electronic auction will be used: yes
    Additional information about electronic auction:

    a. Licitatia electronica se va desfasura în 1 (una) runda. Durata rundei de licitatie electronica va fi de: 1 (una) zi lucratoare.

    b. Elementul care va face obiectul procesului repetitiv de ofertare este „pretul ofertei”.

    c. Pentru a putea participa la etapa finala de licitatie eletronica ofertantul trebuie sa fie înregistrat in SEAP. Refuzul acestuia de a se înregistra în SEAP în scopul participarii la etapa finala de licitatie electronica este asimilat cu retragerea ofertei, în acest caz fiind aplicabile prevederile art. 37 alin. (1) lit. a) din HG 395/2016;

    d. Ulterior evaluarii initiale integrale a ofertelor, autoritatea contractanta va transmite, prin intermediul sistemului informatic SEAP, simultan, invitatia de participare la etapa finala electronica, în care se va prezenta data de desfasurare a rundei, numai ofertantilor ale caror oferte au fost declarate admisibile de catre comisia de evaluare. Invitatia de participare si notificarile de începere a licitatiei electronice vor fi generate si transmise automat de catre sistemul SEAP la adresa de posta electronica (e-mail) înregistrata în sistem ca adresa de contact si vor fi disponibile în sectiunea „Notificari de sistem.” Clasamentul final se va stabili luând în considerare rezultatul obtinut în procesul repetitiv de ofertare derulat în cadrul etapei respective.

    e. Licitatia electronica va începe nu mai devreme de 2 zile lucratoare dupa data la care vor fi transmise invitatiile.

    f. Informatiile la care vor avea acces ofertantii în cursul licitatiei electronice:

    — ofertantii pot vedea cea mai buna oferta: da;

    — ofertantii pot vedea numarul de participanti înscrisi la licitatie: da;

    g. Sistemul informatic SEAP va comunica instantaneu, în cursul rundei licitatiei electronice, informatii necesare ofertantilor pentru a-si determina în orice moment pozitia pe care o ocupa în clasament.

    h. Nu se va folosi pas de licitare si procent.

    i. Autoritatea contractanta nu va dezvalui identitatea ofertantilor pe parcursul efectuarii rundei de licitare;

    j. Atribuirea contractului se va face pe baza rezultatului obtinut în urma finalizarii licitatiei electronice, ata cum prevede art. 138 din Legea nr. 98/2016. Dupa runda de reofertare, autoritatea contractanta va solicita ofertantului care va avea cea mai buna propunere financiara, formularul de oferta completat cu noile valori rezultate in urma procesului de reofertare electronica. Solicitarea se va face prin intermediul SEAP la sectiunea „Întrebari”, raspunsul urmând a fi transmis în termen de 2 zile lucratoare.

  3. Administrative information
   1. File reference number attributed by the contracting authority
   2. Previous publication(s) concerning the same contract
    Previous publication(s) concerning the same contract: no
   3. Conditions for obtaining specifications and additional documents or descriptive document
    Time limit for receipt of requests for documents or for accessing documents: 05.09.2017 16:00
    Payable documents: no
   4. Time limit for receipt of tenders or requests to participate
    11.09.2017 16:00
   5. Date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
   6. Language(s) in which tenders or requests to participate may be drawn up
    Romania
   7. Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
    in days: 90 (from the date stated for receipt of tender)
   8. Conditions for opening of tenders
    Date: 6.10.2017 18:00
    Place:

    In SEAP

    Persons authorised to be present at the opening of tenders: no
 5. Section VI. Complementary information
  1. Information about recurrence
   This is a recurrent procurement: no
  2. Information about European Union funds
   The contract is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
   Reference to project(s) and/or programme(s):

   Acordul-cadru se inscrie in „Programul National pentru Fondul Securitate Interna, componenta Frontiere si Vize”.

  3. Additional information

   1. Un operator economic poate participa la procedura numai daca este inregistrat in SEAP.

   2. Corespondenta si toate documentele depuse de operatorii economici vor fi in limba romana, sau insotite de traducere autorizata in limba

   romana.

   3. Documentatia de atribuire se posteaza integral în cadrul anuntului de participare publicat pe site-ul www.e-licitatie.ro

   4. Solicitarile de clarificari ale potentialilor ofertanti se vor adresa in mod exclusiv in SEAP la Sectiunea „Intrebari” din cadrul procedurii de atribuire derulate prin mijloace electronice.

   5. Raspunsurile la solicitarile de clarificari se vor posta in termen legal la rubrica de „Documentatii, clarificari si decizii” a anuntului de participare publicat pe site –ul www.e-licitatie.ro

   6. Comisia de evaluare va transmite solicitarile de clarificare privind ofertele depuse, in SEAP la Sectiunea „Intrebari”. Operatorii economici vor transmite raspunsurile la clarificari si eventualele documente solicitate pe parcursul evaluarii ofertelor prin intermediul SEAP (Sectiunea „Intrebari”), integral in sectiunea corespunzatoare respectivei solicitari, sub forma unuia sau a mai multor documente/fisiere distincte semnate cu semnatura electronica

   7. Pentru demonstrarea îndeplinirii criteriilor de calificare prevazute în Fisa de Date a achizitiei, ofertantul are dreptul si obligatia de a prezenta initial doar documentul unic european (DUAE) accesand urmatorul link: https://ec.europa.eu/growth/toolsdatabases/espd/filter

   Prin acest document se confirma ca sunt indeplinite cerintele de calificare astfel cum au fost solicitate în documentatia de atribuire. Ofertantul are obligatia de a prezenta/completa certificatele/documentele edificatoare care probeaza/confirma îndeplinirea cerintelor de calificare, atunci când primeste din partea autoritatii contractante o solicitare în acest sens, în termenul prevazut în respectiva solicitare.

   Limba care guverneaza contractul este limba romana. Toate comunicarile intre Operatorul economic si Autoritatea Contractanta vor fi in limba romana.

   — Pentru vizualizarea documentelor de atribuire disponibile pe SEAP, trebuie utilizata o aplicatie care permite deschiderea si verificarea oricarui tip de document semnat electronic, indiferent de furnizorul certificatului si aplicatiei cu care au fost semnate documentele, in conditiile respectarii Legii 455/2001 privind semnatura electronica.

   — Conform prevederilor art. 57 din Legea nr. 98/2016, ofertantul va preciza în cadrul ofertei informatiile care sunt confidentiale (dezvaluirea acestor informatii ar prejudicia interesele legitime ale operatorului economic în special în ceea ce priveste secretul comercial si proprietatea intelectuala).

  4. Procedures for appeal
   1. Body responsible for appeal procedures
    Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
    Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
    Bucuresti
    030084
    Romania
    Contact point(s): 030084
    Telephone: +40 213104641
    E-mail: office@cnsc.ro
    Fax: +40 213104642 / +40 218900745
    Internet address: http://www.cnsc.ro
   2. Lodging of appeals

    Persoana care se considera vatamata poate sesiza CNSC. Termenele de exercitare a caii de atac sunt cele prevazute la art. 6 – 8 din Legea nr. 101/2016.

   3. Service from which information about the lodging of appeals may be obtained
    Ministerul Afacerilor Interne – Directia Generala Juridica
    P-ta Revolutiei nr. 1A, sector 1
    Bucuresti
    010086
    Romania
    Contact point(s): 010086
    Telephone: +40 0213037080-11272
    E-mail: dgj@mai.gov.ro
    Fax: +40 0213112052
  5. Date of dispatch of this notice
   07.08.2017

Еще тендеры из страны Румыния за этот срок

Guard services Источник: TED

Engineering-design services for traffic installations Источник: TED

Street-lighting maintenance services Источник: TED

Repair and maintenance services of X-ray equipment Источник: TED

Property insurance services Источник: TED