Natural gas

Зарегиструйтесь

Поделиться:
Страна: Румыния
Язык: EN RO
Заказчик: Ministerul Afacerilor Interne
Номер: 2246018
Дата публикации: 30-05-2017
Начальная цена контракта: 30 301 815 (RUB)
Оригинальная сумма: 2 052 691 (RON)

Источник: TED
Описание на оригинальном языке
Тэги: electrotechnical, electronic and electromechanical equipment

Описание

 1. Section I. Contracting authority
  1. Name, addresses and contact point(s)
   Ministerul Afacerilor Interne
   Piata Revolutiei nr. 1A, sector 1
   Bucuresti
   010086
   Romania
   Contact point(s): 010086
   For the attention of: Magda Tudorache
   Telephone: +40 213037080/30286
   E-mail: magda.tudorache@mai.gov.ro
   Fax: +40 213132761
   Internet address(es):
   General address: www.mai.gov.ro
   Address of the buyer profile: www.e-licitatie.ro
   Further information can be obtained from:
   Further information can be obtained from: The above mentioned contact point(s)
   Specifications and additional documents (including documents for competitive dialogue and a dynamic purchasing system) can be obtained from:
   Specifications and additional documents (including documents for competitive dialogue and a dynamic purchasing system) can be obtained from: The above mentioned contact point(s)
   Tenders or requests to participate must be sent to:
   Tenders or requests to participate must be sent to: The above mentioned contact point(s)
  2. Type of the contracting authority
   Ministry or any other national or federal authority, including their regional or local sub-divisions
  3. Main activity
   Public order and safety
  4. Contract award on behalf of other contracting authorities
   The contracting authority is purchasing on behalf of other contracting authorities: no
 2. Section II. Object of the contract
  1. Description
   1. Title attributed to the contract by the contracting authority

    Acord-cadru pentru furnizarea de gaze naturale.

   2. Type of contract and location of works, place of delivery or of performance
    Supplies
    Purchase
    Main site or location of works, place of delivery or of performance:

    Ministerul Afacerilor Interne – Piata Revolutiei nr. 1A, sector 1, Bucuresti si soseaua Oltenitei nr. 217B, sector 4, Bucuresti.

    NUTS code: RO321
   3. Information about a public contract, a framework agreement or a dynamic purchasing system (DPS)
    The notice involves the establishment of a framework agreement
   4. Information on framework agreement
    Framework agreement with several operators
    maximum number: 3
    Duration of the framework agreement
    in months: 24
    Estimated total value of purchases for the entire duration of the framework agreement
    Estimated value excluding VAT
    Range: between 2 052 690.52 and 2 200 189.24 RONFrequency and value of the contracts to be awarded:

    Autoritatea contractanta estimeaza ca va incheia anual maxim 2 contracte subsecvente, in functie de necesitati si fondurile disponibile. Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent, fara TVA, pentru o perioada de 8 luni este de 581 390,79 RON.

   5. Short description of the contract or purchase(s)

    Acord-cadru pentru furnizarea de gaze naturale in conformitate cu cerintele mentionate in caietul de sarcini.

   6. Common procurement vocabulary (CPV):
    09123000
   7. Information about Government Procurement Agreement (GPA):
    The contract is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): no
   8. Lots:
    This contract is divided into lots: no
   9. Information about variants:
    Variants will be accepted: no
  2. Quantity or scope of the contract:
   1. Total quantity or scope:

    Cantitati acord-cadru:

    — minim 16 700 MWh – maxim 17 900 MWh pe o perioada de 24 luni;

    Valoarea totala estimata pentru cantitatea maxima a acordului-cadru, fara TVA, pentru o perioada de 24 luni, este de 2 200 189,24 RON.

    Cantitati contracte subsecvente:

    — minim 4 150 MWh – maxim 4 730 MWh pe o perioada de 8 de luni;

    Valoarea estimata pentru cantitatea maxima a celui mai mare contract subsecvent, fara TVA, pentru o perioada de 8 luni, este de 581 390,79 RON.

    Nota:

    Autoritatea contractanta nu are obligatia de a achizitiona produse astfel incat sa acopere cantitatea maxima si/sau valoarea maxima a acordului-cadru.

    Estimated value excluding VAT
    Range: between 2 052 690.52 and 2 200 189.24 RON
   2. Information about options:
    Options: no
   3. Information about renewals:
  3. Duration of the contract or time limit for completion
   in months: 24 (from the award of the contract)
 3. Section III. Legal, economic, financial and technical information
  1. Conditions relating to the contract
   1. Deposits and guarantees required

    Cuantumul garantiei de participare este de 22 000 RON. Valabilitate: 90 zile de la termenul limita de primire a ofertelor. Echivalenta leu/alta valuta se va face la cursul de schimb comunicat de BNR din data anterioara datei limite de depunere a ofertelor cu 5 zile. In conformitate cu art. 36 alin. (1) din HG 395/2016 se constituie prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii, de o societate bancara ori de o societate de asigurari si se va prezenta în conformitate cu Formularul 1;

    In cazul constituirii prin virament bancar: cont RO86 TREZ 7005 005X XX00 0168, deschis la ATCPMB, cod fiscal 4267095.

    Nota:

    — Garantia de participare va fi incarcata in SEAP, in sectiunea dedicata, cu semnatura electronica a ofertantului, pana la data si ora-limita de depunere a ofertelor. Nerespectarea acestei cerinte se va clarifica de catre comisia de evaluare cu ofertantii in maximum 3 zile lucratoare de la data-limita de depunere a ofertelor, sub sanctiunea respingerii ofertei ca inacceptabila.

    Eliberarea garantiei de participare se va face în conformitate cu prevederile art. 38 din HG nr. 395/2016. Cuantumul instrumentului de garantare de buna executie este de 10 % din valoarea contractului subsecvent, fara TVA. Garantia de buna executie se va constituii in termen de 5 zile lucratoare de la data semnarii contractului subsecvent, in conformitate cu prevederile art. 40 din HG 395/2016. Constituirea garantiei prin virament se face in contul de Trezorerie al achizitorului, cu conditia confirmarii acestuia de catre banca emitenta, in favoarea autoritatii contractante.

   2. Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them

    Bugetul de stat.

   3. Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded

    Asociere conform art. 53. din Legea privind achizitiile publice nr. 98/2016; Asociere conform art. 66. din Legea privind achizitiile sectoriale nr. 99/2016; Asociere conform art. 39. din Legea privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii nr. 100/2016.

   4. Other particular conditions
    The performance of the contract is subject to particular conditions: no
  2. Conditions for participation
   1. Personal situation of economic operators, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
    Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met:

    Ofertantul/ofertantul asociat, tertul sustinator si subcontractantul nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 164, art. 165 si art.167 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice. Probarea indeplinirii celor asumate se face prin completarea DUAE urmand ca la solicitarea autoritatii contractante, sa fie depuse documentele justificative aferente celor asumate prin completarea DUAE, doar de catre ofertantii clasati pe primele trei locuri, ca urmare a rezultatului obtinut in urma finalizarii licitatiei electronice.

    Aceste documente pot fi:

    1. Certificate prin care se confirma plata taxelor si impozitelor la bugetul general consolidat si la bugetul local din care sa reiasa lipsa datoriilor la momentul prezentarii.

    2. Cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv;

    3. Dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art.166 alin.(2), art.167 alin.(2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice;

    4. Alte documente edificatoare, dupa caz.

    Odata cu depunerea DUAE, ofertantii vor prezenta angajamentul tertului sustinator (impreuna cu documente anexe la angajament,transmise acestora de catre tert/tertii sustinatori, din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia/acestora),acordul de asociere si acordul de subcontractare. Documentele justificative (certificate / documente) care probeaza cele asumate in angajamente/acorduri vor fi solicitate doar ofertantilor clasati pe primele trei locuri in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

    Nota:

    Autoritatea contractanta va exclude de la procedura orice ofertant/ofertant asociat/tert sustinator/subcontractant care se incadreaza in vreuna din situatiile prevazute la art. 58-63, art. 164, art. 165 si art. 167 din Legea nr. 98/2016.

    Se va completa Documentul Unic de Achizitii European (DUAE) cf. art. 193 din Legea 98/2016.

    Toate documentele solicitate de autoritatea contractanta vor fi depuse de ofertant prin mijloace electronice în SEAP, in sectiunea dedicata, semnate cu semnatura electronica extinsa bazata pe un certificat calificat, conform Legii nr. 455/2001, republicata, privind semnatura electronica.

    Documentele emise in alta limba decat limba romana vor fi prezentate in limba in care au fost emise, insotite de o traducere autorizata a acestora in limba romana. Toate documentele vor avea, pe langa semnatura, mentionat in clar numele intreg al persoanei semnatare;

    Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante implicate în procedura de achizitie publica sunt:

    1. Rosan Calin-Lucian – secretar general al Ministerului Afacerilor Interne;

    2. Dimofte Dorina – director general al Directiei Generale Financiare;

    3. Marin Lucian–vasile - director general al Directiei Generale Juridice;

    4. Stoica Marin – director general al Directiei Generale Logistice;

    5. Tupan Augustin – director al Directiei Asigurare Logistica Integrata;

    6. Radu Valeriu – director al Directiei Achizitii Publice;

    7. Bunghiuz Florin Nicolae – director adjunct al Directiei Achizitii Publice;

    8. Cioaca Lucian – sef Serviciu Achizitii Publice Centralizate – Directia Achizitii Publice.

    Prezentarea Certificatului constatator emis de Oficiul Registrului Comertului, care sa ateste ca ofertantul este abilitat sa desfasoare activitati similare celor care fac obiectul prezentei achizitii (obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC).

    Nota: certificatul constatator va fi prezentat, prin intermediul SEAP, în forma electronica, avand incorporata, atasata sau logic asociata semnatura electronica extinsa (Notificare ONRC_Serviciul InfoCert_AC_0).

    Informatiile din certificatul constatator sa fie reale/valide la data prezentarii acestuia.

    Pentru persoane juridice/fizice straine:

    In cazul ofertantilor de alta nationalitate decat cea romana, documentele mentionate vor fi transmise în limba de origine, insotit de o traducere autorizata a acestuia in limba romana. Documente edificatoare privind obiectul de activitate al operatorului economic (conform prevederilor art. 173 din Legea nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare). Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea în cadrul procedurii: se vor prezenta documente care dovedesc o forma de înregistrare/atestare ori apartenenta.

    Documentele vor fi prezentate in traducere autorizata in limba romana.

    Nota:

    Modalitatea de indeplinire: se va completa Documentul Unic de Achizitii European (DUAE), urmand ca documentul justificativ, respectiv certificat ONRC sa fie prezentat la solicitatea autoritatii contractante de catre ofertantii clasati pe primele trei locuri, ca urmare a rezultatului obtinut in urma finalizarii licitatiei electronice.

    Pentru ofertantii straini: se va completa Documentul Unic de Achizitii European (DUAE), urmand ca documentul echivalent emis in tara de rezidenta sa fie prezentat la solicitatea autoritatii contractante de catre ofertantii clasati pe primele trei locuri, ca urmare a rezultatului obtinut in urma finalizarii licitatiei electronice.

    Toate documentele solicitate de autoritatea contractanta vor fi depuse de ofertant prin mijloace electronice în SEAP, semnate cu semnatura electronica extinsa bazata pe un certificat calificat, conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica.

   2. Economic and financial ability
   3. Technical capacity
    Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met:

    Lista principalelor livrari de produse in ultimii 3 ani.

    Minimum level(s) of standards possibly required:

    Se va completa Documentul Unic de Achizitii European (DUAE), acesta se depune in SEAP, semnat electronic, pana la data si ora limita de depunere a ofertelor, urmand ca la solicitatea autoritatii contractante ofertantii clasati pe primele trei locuri, ca urmare a rezultatului obtinut in urma finalizarii licitatiei electronice sa prezinte, prin intermediul SEAP, documentele suport (respectiv certificate/documente emise sau contrasemnate de catre o autoritate contractanta sau de catre clientul beneficiar) prin care sa demonstreze ca in ultimii 3 ani a livrat produse similare in baza a cel putin un contract, in conformitate cu informatiile cuprinse in DUAE.

   4. Information about reserved contracts
  3. Conditions specific to services contracts
   1. Information about a particular profession
    Execution of the service is reserved to a particular profession: no
   2. Staff responsible for the execution of the service
    Legal persons should indicate the names and professional qualifications of the staff responsible for the execution of the service: no
 4. Section IV. Procedure
  1. Type of procedure
   1. Type of procedure
    Open
   2. Limitations on the number of operators who will be invited to tender or to participate
   3. Reduction of the number of operators during the negotiation or dialogue
  2. Award criteria
   1. Award criteria
    Lowest price
   2. Information about electronic auction
    An electronic auction will be used: yes
    Additional information about electronic auction:

    a. Licitatia electronica se va desfasura în 1 (una) runda. Durata rundei de licitatie electronica va fi de: 1 (una) zi lucratoare.

    b. Elementul care va face obiectul procesului repetitiv de ofertare este „pretul ofertei”.

    c. Pentru a putea participa la etapa finala de licitatie eletronica ofertantul trebuie sa fie înregistrat in SEAP. Refuzul acestuia de a se inregistra în SEAP în scopul participarii la etapa finala de licitatie electronica este asimilat cu retragerea ofertei, in acest caz fiind aplicabile prevederile art. 37 alin. (1) lit. a) din HG 395/2016;

    d. Ulterior evaluarii initiale integrale a ofertelor, autoritatea contractanta va transmite, prin intermediul SEAP, simultan, invitatia de participare la etapa finala electronica, în care se va prezenta data de desfasurare a rundei, numai ofertantilor ale caror oferte au fost declarate admisibile de catre comisia de evaluare. Invitatia de participare si notificarile de începere a licitatiei electronice vor fi generate si transmise automat de catre SEAP la adresa de posta electronica (e-mail) înregistrata în sistem ca adresa de contact si vor fi disponibile în sectiunea „Notificari de sistem.” Clasamentul final se va stabili luând în considerare rezultatul obtinut în procesul repetitiv de ofertare derulat în cadrul etapei respective.

    e. Licitatia electronica va începe nu mai devreme de 2 zile lucratoare dupa data la care vor fi transmise invitatiile prin intermediul SEAP.

    f. Informatiile la care vor avea acces ofertantii în cursul licitatiei electronice:

    — ofertantii pot vedea cea mai buna oferta: da;

    — ofertantii pot vedea numarul de participanti înscrisi la licitatie: da;

    g. SEAP va comunica instantaneu, în cursul rundei licitatiei electronice, informatii necesare ofertantilor pentru a-si determina în orice moment pozitia pe care o ocupa în clasament.

    h. Nu se va folosi pas de licitare si procentul.

    i. Autoritatea contractanta nu va dezvalui identitatea ofertantilor pe parcursul efectuarii rundei de licitare;

    j. Atribuirea contractului se va face pe baza rezultatului obtinut în urma finalizarii licitatiei electronice, asa cum prevede art. 138 din Legea nr. 98/2016. Dupa runda de reofertare, autoritatea contractanta va solicita ofertantului care va avea cea mai buna propunere financiara, formularul de oferta si centralizatorul de preturi, completate cu noile valori rezultate in urma procesului de reofertare electronica. Solicitarea se va face prin intermediul SEAP la sectiunea „Intrebari”, raspunsul urmând a fi transmis prin intermediul SEAP.

  3. Administrative information
   1. File reference number attributed by the contracting authority
   2. Previous publication(s) concerning the same contract
    Previous publication(s) concerning the same contract: no
   3. Conditions for obtaining specifications and additional documents or descriptive document
    Time limit for receipt of requests for documents or for accessing documents: 23.06.2017 16:00
    Payable documents: no
   4. Time limit for receipt of tenders or requests to participate
    03.07.2017 16:00
   5. Date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
   6. Language(s) in which tenders or requests to participate may be drawn up
    Romania
   7. Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
    in days: 90 (from the date stated for receipt of tender)
   8. Conditions for opening of tenders
    Date: 28.7.2017 18:00
    Place:

    In SEAP

    Persons authorised to be present at the opening of tenders: no
 5. Section VI. Complementary information
  1. Information about recurrence
   This is a recurrent procurement: no
  2. Information about European Union funds
   The contract is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
  3. Additional information

   Documentul Unic de Achizitii European se va putea accesa in vederea completarii de catre operatorii economici interesati la adresa:

   https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter

   Orice ofertant are dreptul de a-si retrage oferta numai inainte de data limita stabilita pentru depunerea ofertei. Ofertantul este obligat sa informeze autoritatea contractanta despre orice modificare intervenita cu privire la situatiile certificate prin prezentarea documentelor solicitate la cap. III.2) si III.3) in termen de maxim 7 zile lucratoare de la interventia sau, dupa caz, luarea la cunostinta asupra acestor modificari.

   Pentru vizualizarea documentatiei de atribuire incarcate in SEAP operatorii economici trebuie sa aiba un program necesar vizualizarii fisierelor semnate electronic (acest program fiind disponibil gratuit pe site-urile furnizorilor de semnatura electronica).

  4. Procedures for appeal
   1. Body responsible for appeal procedures
    Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
    Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
    Bucuresti
    030084
    Romania
    Contact point(s): 030084
    Telephone: +40 213104641
    E-mail: office@cnsc.ro
    Fax: +40 213104642 / +40 218900745
    Internet address: http://www.cnsc.ro
   2. Lodging of appeals

    10 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta despre un act al autoritatii contractante considerat nelegal.

   3. Service from which information about the lodging of appeals may be obtained
    Ministerul Afacerilor Interne – Directia Generala Juridica
    Piata Revolutiei nr. 1A, sector 1
    Bucuresti
    010086
    Romania
    Contact point(s): 010086
    Telephone: +40 212648707/11985
    E-mail: dgj@mai.gov.ro
    Fax: +40 212648740
    Internet address: www.mai.gov.ro
  5. Date of dispatch of this notice
   25.05.2017

Еще тендеры из страны Румыния за этот срок

Excavating machinery Источник: TED

Training simulators Источник: TED

Disposable non-chemical medical consumables and haematological consumables Источник: TED

Antiseptics and disinfectants Источник: TED

Animal products, meat and meat products Источник: TED